Både den private utbyggeren av slamfabrikken, Cambi, og Kongsberg kommune skriver i sine utredninger/sakspapirer at det ikke er krav om konsekvensutredning av anlegget. Naturvernforbundet i Kongsberg har etter en del arbeid fått Miljødirektoratets avklaring om dette. Miljødirektoratets juridiske seksjon fastslår krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredninger av 1.7-207.

Ifølge våre informasjoner tok Cambi kontakt med Kongsberg kommune i 2019 med sikte på etablering av en meget stor slamfabrikk i regionen. Ifølge Cambis informasjoner på det digitale informasjonsmøtet 7.4 i år var man i utgangspunktet interessert i lokalisering av fabrikken innenfor en sirkel med diameter omtrent fra Notodden til Eiker. Kongsberg kommune henviste Cambi til Gomsrud, der Nilsens bilopphoggeri tidligere holdt til. Cambi har opplyst at de da ikke vurderte alternative lokaliseringer. Vi kjenner ikke til om Kongsberg kommune vurderte andre lokaliseringer innenfor kommunen.

Naturvernforbundet i Kongsberg er på generelt grunnlag positive til denne type anlegg. Det er bra at bearbeiding av kloakkslam kan benyttes til produksjon av gass for energiformål, og det ferdige produktet til jordforbedringsmiddel. Men det er også svært viktig at denne type anlegg konsekvensutredes nøye slik at man ikke skaper nye miljøproblemer. Ikke minst er det viktig å vurdere alternative lokaliseringer for denne type anlegg, slik at de kan lokaliseres til steder der man unngår luktproblemer for boligområder. Det planlagte slambehandlingsanlegget i Gomsrud er i realiteten en meget stor biologisk og kjemisk prosessfabrikk med kapasitet til ca. 60.000 tonn slam i året. Dette tilsvarer ifølge Cambi mengden kloakkslam fra en befolkningsmengde på ca. 400.000 innbyggere. Til sammenligning har Oslo kommune ca. 680.000 innbyggere og Norges nest største kommune, Bergen, ca. 280.000 innbyggere.

Det framgår av Cambis informasjoner at slike slamanlegg vil kunne medføre lukt, men det er ikke presentert dokumentasjoner over typer av gasser, konsentrasjoner, og hvor langt unna lukten vil kunne merkes. Lafteråsen boligfelt ligger kun 300 meter fra anlegget. Øvrig bebyggelse på søndre del av Gamlegrendåsen ligger også svært nær det foreslåtte prosessanlegget. Hva med det godkjente boligområdet Bingeplass like nord for Gomsrud? Vil lukten også merkes der? Hva med andre boligområder? Slike spørsmål er det sjølsagt svært viktig å ha god oversikt over før man velger å godkjenne et lokaliseringssted.

Harald Krogh Ankerstad er seniorrådgiver i juridisk seksjon i Miljødirektoratet. Han skriver følgende i en e-post til Naturvernforbundet i Kongsberg:

«Et anlegg for behandling av slam vil være å regne som et avfallsanlegg. Slik denne saken er opplyst for oss, vil behandlingen av slammet foregå ved bruk av kjemikalier. Videre synes det som om behandlingskapasiteten vil være på mer enn 100 tonn per dag. Med dette som bakgrunn er det vårt syn at det aktuelle slambehandlingsanlegget krever konsekvensutredning, jf. konsekvensutredningsforskriften § 6 første ledd sammenholdt med vedlegg 1 kolonne 10.

Det følger av forskriften § 19 annet ledd at tiltakshaver ved gjennomføring av konsekvensutredningen blant annet skal redegjøre for de alternativene til lokalisering som tiltakshaver har vurdert, og en utredning av relevante og realistiske alternativer. Valget skal begrunnes mot de ulike alternativene, og sammenligninger av virkningene for miljø og samfunn av de ulike alternativene skal fremgå.»

Dermed skulle det være klart at alternative lokaliseringer og konsekvenser av disse må konsekvensutredes før saken blir avgjort.

Dersom Naturvernforbundet i Kongsberg ikke hadde engasjert seg i denne saken, er det tvilsomt om kravet vedr. konsekvensutredning hadde blitt dokumentert. Vi i Naturvernforbundet forsøker bl.a. å verne om den gode luftkvaliteten i Kongsberg. Det er også en viktig årsak til at mange flere bør bli medlem. For jo flere vi er i Naturvernforbundet, jo større innflytelse vil man ofte få i konkrete saker. Sender du SMS-meldingen NATUR til 2377 blir medlemskapet opprettet.