Gå til sidens hovedinnhold

Fraråder forslaget til helse- og omsorgsbudsjett i 2022

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eldrerådets har sendt følgende uttalelse som råd/anbefaling i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøte 8. desember. I tillegg så er også dette oversendt samtlige kommunestyremedlemmer til informasjon for flere dager siden. Budsjettet bør derfor være godt kjent.

Eldrerådets råd og merknader:

Budsjett – 2022 og handlingsplan 2022 – 2025. Spesielt Helse og omsorg.

Med bakgrunn i rådmannens gjentatte underbudsjettering gjennom flere år ser eldrerådet dessverre ingen vesentlig positiv forbedring for året 2022.

Regnskapet for året 2020 ble avsluttet med 626 millioner.

Budsjettforslaget fra rådmannen for året 2021 ble vedtatt med 580 millioner, altså redusert med 46 millioner mindre enn forbruket året før. I tillegg så hadde man ikke budsjettert for åpning av Edvardsløkka.

Edvardsløkka er som kjent planlagt å starte opp 1/1 2022.

Budsjettet for 2022 er foreslått til 631 millioner selv om en kjenner til en økning av både eldre og andre som er avhengig av bistand fra Helse og omsorg, ikke minst psykiatrien som i høyeste grad trenger å styrkes.

i tillegg har man som sagt planlagt åpning av Edvardsløkka som alene krever ca. 25–35 millioner avhengig av hvor mye man får åpnet.

Med basis i denne antatte økningen samt pris og lønnsstigning så burde budsjettet vært betydelig mer enn 631 millioner som bare er 15 millioner mer enn faktisk forbruk 2 år tilbake.

Samtidig foreslår rådmannen å heve egenandelen for alle som mottar tjenester fra Helse og omsorg, også for de av oss som tidligere har vært fritatt, de som tjener mindre enn 2 G. Altså en ytterligere kostnad for de som allerede har flere bekymringer med Helsa og Økonomien.

Man ønsker fortsatt å heve kravet for tildeling av sykehjemsplass som innebærer et betydelig større press på hjemmesykepleien uten å foreslå en økonomisk styrking av denne tjenesten.

Man satser på å oppnå et større engasjement av frivillige og tar allerede til inntekt innføring av nye velferds- og hjelpemidler. Normalt skal dette være et supplement i den hensikt å redusere ensomheten, men blir nå heller en erstatning for varme hender fra helsearbeidere.

Samtidig foreslår man å nedstengte den kommunale drift av kantiner og kafédrift hvor man heller ønsker om mulig å legge disse oppgavene til lag og foreninger. Spesielt nevnes her å avvikle kafédriften på Nymoensenteret, noe eldrerådet lenge har jobbet for å få etablert.

Man foreslår også å avvikle 17–18 sykehjemsplasser, herav 16 på Skavangertun slik at dekningsgraden blir redusert til vel 16,5 %. Altså man foreslår også her å redusere innsatsen i Helse og omsorg og samtidig øke presset på hjemmesykepleien samt den enkeltes familie og nettverk.

Eldrerådets sammendrag og konklusjon:

Med bakgrunn i tiltakene som nevnt ovenfor ønsker eldrerådet sterkt å fraråde å følge rådmannens budsjettutkast for Helse og omsorg, da man ser det som helt urealistisk uten at det går ut over de lovregulerte tjenestene i Helse og omsorg.

I denne forbindelse viser eldrerådet til lovverket, spesielt Helsepersonelloven og Helse- og omsorgstjenesteloven og gir sterkt uttrykk for støtte av helsepersonellet som samvittighetsfullt etterstreber intensjonen i dette lovverket og som bestemt ønsker å opprettholde verdighet og kvalitet i Helse og omsorg sine tjenester. En medvirkende årsak til gjentatt merforbruk.

Eldrerådet har i flere år vært meget tvilende til Kongsberg kommune sin budsjettpraksis og budsjettstyring og viser her til Viken kommunerevisjon sin rapport av august 2021 hvor det blant mye annet står under sluttvurderingen følgende:

«Det er vår vurdering at en ut fra merforbruk og sluttresultat i år 2020, burde ha justert budsjett for påviste ekstrakostnader, slik det er rapportert gjennom året, jf. kapittel 5 og 9 i rapport. Vi vurderer at ved å ikke ha gjort endringer, er en medvirkende årsak til det økende merforbruket på området de siste årene. Dette fordi påviste kostnader ofte ikke kommer med i grunnlaget for fordeling av budsjettrammer jf. finansplan. Praksisen som er valgt er en praksis som avviker fra krav i eget økonomireglement og dermed også opp mot krav i lovverket.»

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.