Det pågår en debatt i sosiale medier og Laagendalsposten sine kommentarfelt, tilknyttet fremtiden for drift av kino i Kongsberg. Det er også fremstilt i Laagendalsposten som at kinoen ønsker seg tilbake til sine gamle lokaler i «sitronpressa», til tross for at kinosjefen helt korrekt kommenterer at alle muligheter i prinsippet er åpne per nå.

Så hva skjer egentlig?

Først litt bakgrunn: Kinoen flyttet inn i nye lokaler på Krona sommeren 2015, med tre kinosaler. I forbindelse med innflytting ble det satt opp regnestykker som viste at man kunne forvente årlige besøkstall på 100.000 i den nye kinoen. Kinoens besøkstall var i 2019 (før pandemien) på 57.769, og prognoser for fremtidig kinobesøk ligger på mellom 40.000 og 60.000, altså betydelig lavere enn anslagene som lå til grunn for flytting av kinoen. Samtidig fikk kinoen etter flyttingen økt husleien fra om lag 1,2 millioner til dagens 3,6 millioner årlig. Beklageligvis var ikke kinoens ledelse deltakende til prosessen som førte til flytting, da det verken fra styrets eller daglig leders side den gang var ønske om å flytte kinoen.

Styret i Kongsberg kino har ansvaret for kinoens drift, herunder en sunn og bærekraftig økonomi og et rikt filmtilbud i tråd med bestillinger og forventninger fra eier, som er Kongsberg kommunestyre. For å gi eieren vår et solid beslutningsgrunnlag for hvordan drift av kino i Kongsberg best kan legges opp fremover, har styret derfor vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie. Denne mulighetsstudien skal ta for seg hva som er mulig å gjøre av tilpasninger i dagens lokaler, samtidig som den skal se på eventuelle andre muligheter for en kinodrift som er tilpasset fremtidens kinomarked. Kinomarkedet er i endring i hele verden, og det er for eksempel ikke lenger sikkert at den beste løsningen er tre saler som i dag. Markedet etterspør eksklusive tilbud som lounger, mindre saler med mer komfortable sitteplasser og større bredde i serveringstilbudet.

Kinoens styre ser det som sitt ansvar å legge frem mulighetene for å tilpasse seg fremtidens kinomarked for sin eier, og det er den jobben som nå er satt i gang. Hva den ender med og hva som blir styrets anbefaling overfor eier, er det ikke tatt noen vurderinger om ennå. Det er viktigere for styret at denne prosessen gjøres riktig enn at den gjøres raskt. Vi avventer derfor mulighetsstudien og behandler denne med grundige vurderinger i styret før den legges frem for kommunestyret.