Venstre og SV har i valgkampinnspurten messet «CCS» på innpust og utpust som en løsning på det meste av klimakrisa. De samme partiene (med unntak av FrP) har samtidig utfasing av oljevirksomheten som en grunnpilar i partiprogrammene. Men vil gasskraft med CCS virkelig bidra til rask utfasing av oljevirksomheten?

Det blir hevdet at elektrifisering av Melkøya vil forlenge driften av LNG-anlegget 10-20 år, og dermed til forlengelse av oljealderen i Norge. Men det er ikke elektrifiseringen i seg selv som forlenger driften, men én separat modul i det såkalte Snøhvit Future-prosjektet som regjeringen har godkjent, det som kalles landkompresjonsanlegget. Dette anlegget er kostnadsberegnet til 7 mrd kroner (av totalen på 13 mrd), og har som formål å suge mer gass ut av Snøhvit-reservoarene, og vil gi større produksjon og en forlenget levetid fra 2030 til langt ut på 2040-tallet, hvis gassprisene gjør det lønnsomt.

Selve elektrifiseringen kan i prinsippet gjøres uavhengig av byggingen av dette anlegget, og vice versa, landkompresjon kan gjøres uavhengig av elektrifisering.

CCS av avgassene fra gasskraftverket kan også gjøres med og uten landkompresjon. Men tar man hensyn til kostnadene og tiden det vil ta å bygge inn CCS i LNG-anlegget på Melkøya, så er det utenkelig at operatørene vil gjøre dette uten utsikt til forlengelse av driften ut over 2030. Man vil jo stå i fare for å måtte legge ned produksjonen før CCS-anlegget er ferdig.

De partiene som går inn for CCS, må derfor også gå inn for landkompresjon og forlenget drift. Og det rimer dårlig med en politikk for tidlig utfasing av oljevirksomheten.

Partiene virker også lite reflekterte over hva man skal bruke CCS til generelt. De fleste scenarier som når 1.5-gradersmålet krever negative utslipp etter 2020. CCS kan bidra til dette bare gjennom å fange CO2 fra forbrenning av biomasse fra skog og annen vegetasjon som regenereres og fanger karbon.

Fangst og lagring av karbon fra industri og sementproduksjon er ikke negative utslipp, men gjør disse produksjonsprosessene karbonnøytrale. Produksjon med CCS av hydrogen fra olje og gass kan være bra i en overgangsperiode, fordi verden trenger hydrogen i industri som erstatning for kull og som drivstoff i noen typer transport. Med mer fornybar kraft kan alt dette hydrogenet produseres ved elektrolyse og krever ikke fossilt råmateriale.

Disse måtene å bruke CCS vil ikke forlenge oljealderen, men det vil derimot være konsekvensen hvis gass brukes til å produsere kraft med CCS i stor skala, som for eksempel Bellona foreslår som et alternativ til å bygge ut fornybar kraft gjennom havvind.

Konsekvensen av de overnevnte partienes valg av CCS som løsning på Melkøya-utslippene, og den ureflekterte omfavningen av CCS som en generell løsning, peker ut en politikk for forlenging av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel og en svekking av politikken for storstilt utbygging av fornybar kraft gjennom havvind.

For meg har dette vært avgjørende for hvem som får min stemme ved dette kommunevalget.