I flere år har vi fulgt med på kraftkonsern, nettselskaper og kraftselskaper som fusjonerer rundt oss. Vi har også selv arbeidet med flere fusjonsprosjekter, noen av disse har resultert i verdifulle og gode fusjoner, og vi har sett behovet for å ikke stå igjen på perrongen når selskaper rundt oss blir større, mer effektive og mer slagkraftige.

Mye er sagt og skrevet om politikken og rasjonale bak den mulige fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi, men hva tenker vi ansatte?

Vi som representanter for Glitre Energis ansatte har deltatt aktivt i denne fusjonsprosessen fra dag 1, og vi har følt en trygghet ved at det ligger forutsetninger om at ingen skal sies opp og at dagens lokasjoner skal beholdes. Vår virksomhet med kraftproduksjon og -nett er naturlig nok stedbundet. Dette vil sikre lokale arbeidsplasser fremover slik vi ser det.

Vi har også følt en stolthet ved å delta i utviklingen av et nytt kraftkonsern som vil gi spennende arbeidsplasser i en bransje i kontinuerlig teknologisk utvikling. Vi føler at det nye selskapet vil kunne hevde seg godt i konkurransen med andre i årene fremover.

I Glitre Energi har vi gjennom flere år hatt et medarbeiderløfte som lyder – «Hos oss skal du få muligheten til å bli klok, stolt og glad». Vi kjenner mange av de ansatte i Glitre Energi, og kan bekrefte at mange har grepet muligheten som gjør at vi er en klok, stolt og glad gjeng.

Kanskje vil man trekke en slutning om at det beste er å forbli denne trygge gjengen, og ikke ønske de endringene en fusjon gir? Tvert om – vår oppfatning er at de ansatte ønsker en fusjon velkommen, og er spente på hvilke muligheter det kan by på. Vi er trygge på oss selv og har så stor kunnskap om å forvalte nett og kraftstasjoner, og vet at vi kommer til å bli lyttet til også sammen med Agder. Gjennom sonderinger, samtaler og samarbeid har vi erfart at Agder Energi har stor tillit til vår kompetanse. Vi opplever at vi har mange likheter i kultur og verdier, og at de ansatte i Agder Energi også ønsker å få til et fusjonssamarbeid med oss.

Vi er mange som vil se fram til å bli en del av sterkere og mer robuste fagmiljøer gjennom en fusjon med Agder Energi.

Det er kamp om arbeidskraft og de beste hodene i dagens arbeidsmarked. I et fusjonert selskap vil det vokse fram mange muligheter for nye forretningsområder og ansattes karriereveier gjennom konsernet. Med muligheter for nye forretningsområder vil det være grunnlag for nye og spennende arbeidsplasser i vår region med nærhet til hele Østlandet, og i Agders region med sentral plassering på Sørlandet.

Medarbeiderne i Glitre Energi er positive og klare for en fusjon med Agder Energi. Vi ønsker å være en litt større fisk i den store dammen.