Trygg jobb og trygg inntekt er helt grunnleggende for at vi skal ha det bra. Arbeidstid, inntekt, jobbsikkerhet og godt sikkerhetsnett for dem som faller utenfor påvirker oss alle, og Norge hadde sett helt annerledes ut uten innsatsen og gjennomslagene til arbeiderbevegelsen.

Miljøpartiet De Grønne vil ha et arbeidsliv med klare rettigheter og en sterk arbeidsmiljølov og ikke minst vil vi ha den nødvendige grønne omstillingen for å sikre arbeid og velferd for alle også i framtida.

Her er noen gode grønne saker vi er opptatt av denne 1. mai:

1. Grønne jobber er trygge jobber! Det snakkes mye om hva vi skal leve av etter olja. Det som er helt sikkert er at fortsatt satsing på en næring som forverrer klimakrisen er risikabelt. Leterefusjonsordningen og åpning av nye oljefelt er eksempler på at Norge tviholder på gamle løsninger. Alle arbeidsplasser som er avhengig av et miljøfiendtlig forbruk gjør oss sårbare.

En styrt omstilling gir oss muligheten til å være i forkant og sikre Norge konkurransekraft også i framtida. Det er en forutsetning for både framtidas arbeidsplasser og fortsatt velferd.

2. Å sikre Norge kompetansen vi har bruk for framover. Dette forutsetter blant annet nok lærlingeplasser sånn at vi får nok faglærte. I tillegg må status og arbeidsvilkår i fagområdene vi trenger mange ansatte til heves. Vi har ikke råd til å tilby lav lønn, vanskelig arbeidstid eller dårlig jobbsikkerhet til dem vi er aller mest avhengige av.

3. Like muligheter for alle. Vern mot diskriminering i ansettelser og retten til et arbeidsmiljø fritt for trakassering. Lik lønn for likt arbeid.

4. Vi vil samarbeide med partene i arbeidslivet om å redusere normalarbeidsdagen, og gjennomføre prøveprosjekter med 6-timersdag. Vi vil øke antallet foreldrepermisjonsuker og sikre far og medmor selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.

5. Bønder er også arbeidere. Hvis folk skal ville produsere maten vår, må vi både sørge for å gi dem nok lønn og like gode velferdsordninger som andre yrker har.

6. Tilrettelegging for mennesker med funksjonsvariasjoner. Målet med assistanse slik som BPA og funksjonsassistanse er at personer med funksjonsnedsettelse skal kunne delta i samfunnet på like vilkår, og da må ordningene også gjøre det lettere å kombinere ulike typer assistanse slik at man kan prøve seg i arbeidslivet, studere eller stå i fast jobb, uavhengig av hvilken kommune man bor i. Vi vil også ha et mål om minst fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere.

7. Sikre gode muligheter til arbeid for flyktninger. God integrering og et godt liv for de som kommer til Norge forutsetter for de fleste muligheten til å jobbe. Det gir både inntekt, mening i hverdagen, sosialt nettverk og anledning til å snakke norsk.