Gå til sidens hovedinnhold

Gruveåsen, Knutefjell og ordførerens brev om vern

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Barmen naturreservat ble vernet i 2005. I juni i år foreslo Miljødirektoratet å utvide verneområdet i flere retninger, østover omfatter det vårt eget kjære Knutefjell og gruveåsen der installasjonene etter gruvedriften ble vernet etter kulturminneloven i 2003.
Hva dreier så dette seg om?

Stortinget har vedtatt at vi skal ha et mål om vern på 10% av skogen i Norge, for å ta vare på spesielle naturtyper og biotoper til sjeldne arter. Ofte er det naturtyper som ikke har vært så mye inkludert i skogvern hittil. Et utvidet Barmen er av stor verdi nettopp fordi området bøter på den type mangler i svært stor grad.
At vern er høyst nødvendig også i skoglandet Norge, viser den nylig framlagte rapporten fra FN om den pågående artsutryddelsen. Forslaget om å utvide Barmen er del av Stortingets satsing på vern av verneverdige statskoger.

En viktig grunn til at en utvidelse av Barmen er valgt, er at området bl. a. inneholder «flere hundre, kanskje over 1000 kjempefuruer, og slike tettheter av kjempefuru er ikke kjent ellers i Skandinavia», som det står i begrunnelsen, som er del av et prosjekt for skogvern kalt prosjekt Statskog2017. De skriver at området utgjør en stor, viktig brikke i en nasjonal kjerneregion for gammel furuskog.

Den 19. november fikk ordføreren med seg Formannskapet i Kongsberg kommune til å sende et brev til departementet der konklusjonen var at «et samlet formannskap» er enige om at Barmen reservat ikke bør utvides. Det er en ganske sterk konklusjon, og det kan se ut som en noe spesiell saksbehandling. En sak som angår så mange kongsbergfolk, i en så vesentlig del av kommunen, burde vel hatt en omfattende behandling i demokratiets navn, der folkevalgte fikk anledning til å sette seg inn i sakene på en grundig måte og ha en opplysende debatt.

Det vi har hatt hittil er en smule avisdebatt, der premissene ser ut til å ha vært at skogvern er det samme som at gruveåsen vil gro igjen. Og det stemmer jo slett ikke. I et brev fra Klima- og Miljødepartementet til fylkesmannen i Oslo og Viken datert 31.oktober 2019, står det ganske klart at en utvidelse av skogvernet til område som allerede har et kulturvern ikke fører til noen kollisjon, men at ferdsel, skjøtsel og bruk vil kunne foregå som tidligere.

Den store forskjellen vil bli at skogsdrift, som er tillatt i kulturvernområdet i dag, ikke lenger vil være mulig. Kjempefuruene vil tas vare på. Til de dør av seg selv, og slik skaper enda bedre levemuligheter for de sjeldne artene som er avhengig av gammelskog for å overleve.

For Kongsbergfolk som elsker gruveåsen og Knutefjell, som rekreasjonsområde og som noe å vise fram for turister, vil skogvern være bra. Et skogvern i tillegg til kulturvernet vil sikre at også barn og barnebarn kan oppleve Kongsbergs «bymark» som noe genuint og enestående slik det er i dag. Så får Kongsberg bare fortsette det pågående arbeidet med å få statlige myndigheter til å ta bedre vare på kulturminnene i området, for det er nødvendig. Men det er ikke skogvern som er fienden her.

Kongsberg SV er dypt urolige for signalet som ordførerens brev gir til departementet. Vi er sterkt for 10%-vern av skog i Norge. Vi er sterkt for utvidelsen av Barmen reservat. Vi er sterkt for skogvern også i Gruveåsen og Knutefjell.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.