Den siste uken har det vært flere utspill fra handelsstanden fra angående kommunens handelsstrategi og plasskrevende handel. Det kom en kronikk forrige uke, og både kronikk og artikkel i Laagendalsposten denne uka. Jeg reagerer på flere ting når det gjelder utspillene.

Dokumentasjon og referanser

Det første jeg reagerer på er mangelen på dokumentasjon og referanser. Jeg har i flere tilfeller tidligere argumentert for at vi må ha en faktabasert debatt der man understøtter sine argumenter med kilder og referanser andre kan sjekke. Det ser vi særdeles lite av her. Vi ser en hel del påstander, men ingen referanser til andre kilder som understøtter påstandene. Det er grunn til at man terper på riktig bruk av kilder og referanser i høyere utdanning og akademia. Uten det er det vanskelig å ettergå korrektheten til påstander.

Handelslekkasje, nok en gang

Det andre jeg reagerer på er at man hopper helt bukk over problemet med handelslekkasje ut av kommunen. Biltema, Jula osv. er allerede etablert i eikerbygdene, og mye tyder på at man har en vesentlig handelslekkasje ut av kommunen. Å bare konkludere med at dette er å foretrekke fremfor å holde handelen innenfor kommunegrensene blir for enkelt. Meg bekjent foretok man sist en handelsanalyse i 2013, som allerede da tydet på vesentlig handelslekkasje. Hva vet man om hvordan den har utviklet seg? Så premisset som settes opp er feil.

Ut fra argumentasjonen virker det som man mener vi har to scenarioer:

  • Biltema og lignende virksomheter får lov til å etablere utenfor sentrum, og sentrum dør
  • Biltema og lignende virksomheter får ikke lov til å etablere utenfor sentrum, og sentrum blomstrer

Jeg mener dette blir en altfor enkel tilnærming. Som jeg har nevnt i det uendelige, Kongsberg kommune har verken stengte grenser eller er en øde øy. Man er nødt til å ta inn over seg tilbudene i nabokommunene, og i hvilken grad de blir benyttet av Kongsbergs innbyggere.

Også kan man jo spørre seg hvor vellykket den nåværende strategien har vært. I kommentarfeltet til et tidligere leserbrev fra Wivi-Ann Bamrud i KNF fikk jeg følgende svar da jeg spurte om handelsomsetning og handelslekkasje i Kongsberg:

«Siste handelsanalyse gjennomførte Kongsberg kommune i forbindelse med Kommuneplanen i 2013, og sier at omsetningstallene pr. innbygger i Kongsberg kan tyde på en betydelig handelslekkasje. Det er riktig som det nevnes av andre her at omsetning pr. innbygger i Kongsberg er lavere enn landsgjennomsnittet, noe som vi også må analysere og se på årsaken til.»

Sammenlignbare kommuner

Hvis vi ser på en rapport om omsetningsutvikling som Vista Analyse utarbeidet for Kommunal- og handelsdepartementet i 2019, ser man at utvalgshandelen (detaljhandelen) i Kongsberg sentrum har en konstant nedadgående tendens (Figur 5-82: Omsetning av varer og tjenesteyting i og utenfor sentrum. Kroner per innbygger.

2008–2017. Prisjustert (2017). Kongsberg, side 100)

Dersom man ser på Ringerike/Hønefoss har den også en nedadgående kurve, men langt fra like markant som Kongsberg. (Tabell side 124). Omsetning per innbygger er også større på Hønefoss enn i Kongsberg. Vista Analyse skriver om Hønefoss:

«Hønefoss har er stort kjøpesenter i sentrum og har stort sett opprettholdt handel med utvalgsvarer i sentrum og med et høyt snitt i omsetning pr. innbygger i sentrum. Hønefoss har den niende høyeste omsetningen av utvalgsvarer i sentrum av byene i denne undersøkelsen»

Det er interessant å sammenligne med Hønefoss av flere grunner. Antall innbyggere i både sentrumsnære områder og kommune er sammenlignbare, de har kjøpesenter i sentrum som Kongsberg, og de ligger forholdsvis nær. Det som er forskjellen er at de har tillatt Biltema og andre tilsvarende næringsdrivende å etablere seg utenfor sentrum. Likevel har de klart seg bedre enn Kongsberg, med en større handelsomsetning per innbygger i Kongsberg. Selv om utviklingen i Hønefoss også er nedadgående, så synker den ikke like markant i Kongsberg. Og hvis man ser på snittinntekt i kommunene, er denne høyere i Kongsberg enn i Ringerike, noe som skulle tilsi at handelsomsetningen per innbygger her burde vært større, ikke mindre.

Hvordan henger dette sammen med påstandene om et nærstående armageddon blant handelen i Kongsberg sentrum dersom man tillater Biltema og lignende butikker å etablere seg utenfor sentrum? Hønefoss har gjort nettopp det man advarer mot, og likevel ser de ut til å klare seg bedre? Det må jeg innrømme at jeg sliter med å forstå.

Nå kan det godt være at representantene for handelsnæringen sitter på data som er nyere og mer relevant enn de jeg har funnet. Men så lenge de bare kommer med påstander uten referanser til faktagrunnlaget de uttaler seg på bakgrunn av, er det umulig for oss andre å vite det.

Hva er beslutningsgrunnlaget?

Ut fra hva jeg har klart å lete fram så har det ikke blitt utarbeidet noe konsekvensanalyse av å flytte deler av handelen ut av sentrum.

Jeg har heller ikke funnet at det er gjort noe handelsanalyse i regi av Kongsberg kommune siden den som nevnes av Wivi-Ann Bamrud fra 2013. Hun skrev også at denne analysen ikke hadde gått inn på årsakene til en slik handelslekkasje.

Jeg mener man burde gjort en ny handelsanalyse. Hvis denne avdekker handelslekkasje må analysen også se på hvordan denne handelslekkasjen manifesterer seg, og hva som er rotårsakene. Så kunne man gjennomført en konsekvensanalyse av effekten å flytte deler av handelen ut av sentrum.

Først da mener jeg man har et informert beslutningsgrunnlag, basert på fakta. Før man har det gir det like lite mening å krisemaksimere som å gjøre tilfeldige beslutninger, som UMU etter min mening gjorde da de gjorde et vedtak som så ut til å være skreddersydd for Biltema.

Hva med Notodden, Scala Eiendom?

Jeg må også nevne at det er Scala Eiendom som er initiativtaker til kronikken og høringsuttalelse. Det mest brukte «skrekkeksempelet» blant dem som er imot mer handel utenfor sentrum i Kongsberg er jo Notodden. Og hvem er det som eier og driver Tuven-senteret i Notodden, som man mener er skyld i et dødt sentrum der? Jo, det er nettopp Scala eiendom!

Ut fra det klarer jeg ikke å ta Scala Eiendom sine bekymringer for Kongsberg Sentrum alvorlig. I Notodden er det greit med handel utenfor sentrum, fordi da er det de selv som tjener penger på det. Men i Kongsberg er det andre som tjener på det, så da er det krise.

En annen som har skrevet under den siste kronikken er Per Mikkelsen på vegne av PK eiendom. De har jo også eid Tuven-Senteret tidligere kan vi lese. De utvidet det til og med når de var eier. Så et levende sentrum er ikke like viktig på Notodden som i Kongsberg for PK heller?

Bli hørt

Diskusjonen om handelsstrategi har blusset opp i forbindelse med revidering av kommunen som er ute til høring nå, med høringsfrist 14. mai. Min oppfordring til alle som engasjerer seg for handelsstrategi: Send inn en høringsuttalelse, det er noe alle kan gjøre.