Året 2022 har startet. Vi er fortsatt i en pandemi, strømregningen kommer til å bli skyhøy og renta stiger.

Familier med varig lav inntekt får enda flere utfordringer.

Dette var svært synlig før jul, og det vil ikke bli mindre synlig nå på nyåret.

Fellesorganisasjonen (FO) krever at regjeringen styrker kommuneøkonomien, hever barnetrygden og sørger for at lovendringen om å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp iverksettes omgående.

Mange av oss har hatt det vanskelig siden Norge stengte ned i mars 2020. Vi har stått i den verste helsekrisen siden spanskesyken. De økonomiske og sosiale ettervirkningene vil prege samfunnet og enkeltmennesker i lang tid. Barn og unge har allerede båret en stor byrde. Trangboddhet, tap av arbeid, ensomhet, økonomiske bekymringer og reduserte fritidstilbud er bare noen av de sosiale utfordringene samfunnet og enkeltmennesker står ovenfor. For å forhindre alvorlige konsekvenser av pandemien, må vi som samfunn ta ansvar nå. Vi må møte utfordringene og være villig til å investere

Det er mange kommuner som har trange budsjetter, og flere eksempler viser kutt som reduserer tjenestetilbudet til barn og familier i sårbare livssituasjoner. Vi vet at fattigdom er en av de største risikofaktorene for utenforskap. Samtidig vet vi at to av tre kommuner har trukket barnetrygd fra i sosialhjelpberegningen, selv om det er den ytelsen som løfter flest familier over fattigdomsgrensa. Dette er nå endret og FO imøteser at dette følges opp av alle kommunene.

Fattigdom i Norge handler ikke nødvendigvis bare om mangel på mat. Det handler om at man ikke får delta i vanlige aktiviteter, om dårlige boforhold og levekår og løs tilknytning til utdanning og arbeid. Mange barn og unge kommer tilbake på skolen i januar og må lyve om gaver og opplevelser de ikke fikk.

Barn velger ikke familiens økonomiske situasjon, men de må likevel bære konsekvensene og bekymre seg for dem. Barn har det sjelden bra om ikke hele familien har det bra. Barn i lavinntektsfamilier vokser opp med større levekårsutfordringer enn andre.

Ny regjering må ta ansvar for at familier med sammensatte utfordringene får nødvendig hjelp og støtte. Det handler om å sikre barn gode og trygge oppvekstsvilkår og legge til rette for arbeid, aktivitet, bolig og tjenester til alle som har behov for det. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Norge. Derfor har FO tre viktige punkt på sin ønskeliste: Styrk

kommuneøkonomien, øk barnetrygden og sørg for at lovendringen om å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp iverksettes omgående. Dette vil gi et godt fundament i det nye året.