Gå til sidens hovedinnhold

Helse og Omsorg- ikke bare snakk om mer penger.

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I forkant av forrige ukes møte i Kommunestyre var det mye oppmerksomhet rundt Helse- og omsorg gjennom bl.a avisoppslag og leserinnlegg.
Det ble snakket om gjentagende underbudsjettering, overforbruk, ansatte som ikke blir hørt , fagforeninger som snakker om uforsvarlig drift osv osv.
Vi kjenner alle til at Helse og omsorg har hatt utfordringer med å holde driften innenfor vedtatte budsjettrammer. Av mange grunner.
Samtidig sier Rådmannen i sitt beslutningsgrunnlag at ( og jeg siterer): «Kommunen bruker mer per innbygger enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Selv om vi stadig opplever at vi har for lite ressurser viser de objektive tallene at ressurssituasjonen i Kongsberg er god»

Vi kjenner den demografiske utviklingen i Kongsberg , med økende antall eldre noe som er en del av utfordringsbildet fremover.
Vi politikere lovet i valgkampen å satse på Helse og omsorg ; at også de eldste innbyggerne skal leve gode liv og få de tjenestene de har behov for. Skal vi få til dette må vi tenke nytt.
På denne årstiden har sikkert mange opplevd å kjøre bil i mørke og snøvær med nærlysene på og man syns man har dårlig sikt, da nytter det lite å sette på fjernlyset og tro at man vil se bedre. ( man ser faktisk dårligere)
Med andre ord, vi kan ikke bare fortsette å gjøre mer av det samme ( f.eks bare diskutere bemanning og penger) , vi må tenke nytt og annerledes.

Derfor støtter Høyre strategiprosjektet som nå har startet og ønsker å bevilge mer penger til dette. Vi tror at et kritisk blikk på ledelse,struktur og organisering er viktig for å utvikle tjenesten i riktig retning.

Kommunen må ta vare på og utvikle den kompetansen som de ansatte har,
Målet må være bedre og riktigere bruk av ressurser, økt ansvarliggjøring av alle ansatte, lavere sykefravær og økt trivsel både for beboere og ansatte.
Vi støtter arbeidet med å fremme en heltidskultur, da dette gir økt forutsigbarhet, bedre kontinuitet og kvalitet i tjenesten. Deltidsarbeid fører dessuten ofte til svakere fagmiljø, samt redusert lønn og pensjonsopptjening noe som er lite attraktivt.

Nils Arne Eggen sa en gang at MAN BLIR ALDRI GOD ALENE
Vi er så heldige å ha Kongsberg sykehus og høyteknologibedrifter i kommunen. Dette er gode samarbeidspartnere for Helse og omsorg og vi vil oppfordre til mer samarbeid og også støtte dette samarbeidet økonomisk enten det gjelder teknologiske løsninger, faglig utveksling eller samarbeid om gode prosesser for pasientflyt mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.


Helse- og omsorgsplanen for 2019-22 som er vedtatt er det viktigste styringsdokumentet for fremtidens tjenester . Jeg synes planen er god, mye er godt sagt, nå gjenstår det å se om vi også vil at det skal bli godt gjort

Kommunalsjefen for Helse og omsorg sa på forrige møte i UHO at hun trodde det ville bli tøft å holde neste års budsjett, men at det skulle være mulig. Jeg spurte om hva som var det viktigste suksesskriterie for å få dette til og svaret var samarbeid
Så derfor:
For å lykkes med de endringene som er nødvendige i Helse og omsorg kreves det at ALLE parter ( brukere, pårørende, ansatte, tillitsvalgte ,ledere og politikere ) deltar konstruktivt og blir lyttet til. Det forutsetter et samarbeidsklima preget av gjensidig tillit, respekt og vilje til å oppnå gode resultater sammen til beste for de vi faktisk er her for ; brukerne av tjenesten.
Her må alle ta ansvar.

Kommentarer til denne saken