Det nye menighetsrådet er valgt inn for perioden 2023 - 2027. Rådet konstitueres 26. oktober 2023. Leder blir valgt på det konstituerende møtet.

Faste medlemmer:

  • Inger Johanne Flatland Christensen.
  • Wenche Thorsdalen Cranner.
  • Kjell Guldvog Staalesen.
  • Jorunn Skram.
  • Connie Othilie Voldby Thorberg.
  • Magnhild Igland Lesteberg.

Varamedlemmer:

  1. Vera Henden.
  2. Florence Fulilwa Olaussen.
  3. Liv Jorunn Aunan.
  4. Anna Tokle.

Fordeler midler

Menighetsrådet er blant annet involvert i utforming av gudstjenester, konfirmantundervisning og tilbud for ulike aldersgrupper i menigheten. Rådet bestemmer over og fordeler midler til ulike tiltak i menigheten.

Alle medlemmer fra 15 år eller eldre i valgåret kan stemme ved kirkevalg. I kirkevalget velges de som skal styre Den norske kirke de neste fire årene lokalt, regionalt og nasjonalt. Det stemmes på kandidater til menighetsråd (kirken lokalt), kandidater til bispedømmeråd (kirken i den regionen, altså bispedømmet) og Kirkemøtet (det øverste demokratiske organet i kirken, nasjonalt).

Nytt under kirkevalget 2023 var at man for aller første gang kunne forhåndsstemme digitalt i kirkevalget.

Fem prosent stemte

Valgdeltakelsen lokalt lå i gjennomsnitt på fem prosent med unntak av Jondalen stemmekrets der valgdeltakelsen var på 23 prosent.

Valg til menighetsråd innebærer også indirekte valg til kirkelig fellesråd. Det er ett kirkelig fellesråd i hver kommune og Kongsberg kirkelige fellesråd inneholder representanter fra Efteløt sogn, Hedenstad sogn, Komnes sogn, Kongsberg og Jondalen sogn og Tuft sogn. Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene og de utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen.

Fellesrådet har ansvar for kirkebygg og gravplasser, og arbeidsgiveransvar for kirkelig tilsatte, med unntak av prestene, som har bispedømmerådene som arbeidsgiver.

LES OGSÅ: