Den da 74 år gamle mannen ble 19. august 2021 stoppet ved grenseovergang på fylkesvei 206 ved Linna i Åsnes kommune da han reiste fra Sverige til Norge til tross for at grenseovergangen var stengt for alminnelig ferdsel på grunn av pandemien, skriver NTB.

Mannen fikk et forelegg på 10 000 kroner, som han ikke godtok. Dermed endte forholdet i Østre Innlandet tingrett som i mars i år dømte mannen for å ha passert grensen ulovlig.

Mannen anket til lagmannsretten, og i september ble han frikjent for forholdet i Eidsivating lagmannsrett, som mente at Justisdepartementets beslutning om fortsatt grensekontroll ikke var gyldig.

Påtalemyndigheten anket denne dommen inn for Høyesterett siden de mente lovanvendelsen i lagmannsretten var feil, og ankeutvalget har nå tillatt at anken fremmes.