Etter å ha deltatt på Stolthetsparaden i vår, har jeg møtt mange som i dag mottar BPA-tjenester kommunalt, og som trenger dette for å kunne få en bedre og mer innholdsrik hverdag. Gjennom BPA kan mennesker med funksjonsnedsettelser leve livet på sine egne premisser, enten dette gjelder å dyrke hobbyen sin, ta sin naturlige plass i familien eller bidra til det større fellesskapet gjennom frivillighet eller yrkesliv. Det gir selvstendighet, muligheter og bedrer psykiske helse gjennom likeverd og delaktighet, og får positive ringvirkninger langt utover den enkelte.

I dag er det kommunen som håndterer enkeltsaker, og det er kan virke som tilfeldig hvilket tjenestetilbud du får. I Fredrikstad har kommunen til og med vært inne og styrt hva brukeren skal bruke assistansen til. Det er ikke slik det skal være. Brukerstyrt betyr at brukeren forvalter ressursen selv, til sitt eget beste. Kongsberg ivaretar BPA-ordningen bedre, men har fortsatt regler som undergraver ordningen. Arbeidsledere må fortsatt varsle arbeidsgiver om de skal oppholde seg utenfor Norges grenser mer enn ett døgn. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har tidligere slått ned på dette, men regelen er fortsatt opprettholdt i Kongsberg. Så lenge borgere er sitt arbeidslederansvar bevisst og følger arbeidslivets rammer, burde ikke kommunen kreve rapporteringsplikt. BPA må gi handlingsfrihet som enkeltmennesker, og slik frihet til å leve, ikke bare eksistere. BPA er å betrakte som funksjonshemmedes sterkeste verktøy for likestilling og inkludering.

Vi i Miljøpartiet de Grønne ønsker å inkorporere CRPD, FN-resolusjonen om funksjonshemmedes rettigheter, til norsk lov – slik at BPA-ordningen blir en universell rettighet for alle innbyggere. FN har kritisert Norge for å se på funksjonshemmede som svake annenrangs mennesker som må dras omsorg for, fremfor å se funksjonshemmede som likestilte borgere med lik rett til å drømme, ta ansvar for eget liv og bidra til fellesskapet. I Kongsberg må BPA alltid vurderes som et likestillingsverktøy, kommunen må styrke ordningen og kjempe mer for rettighetene til personer med funksjonsutfordringer.

Som Adrian Lenerand (H) skriver i sitt innlegg 30. juli – ingen er bare en utgiftspost eller en belastning for samfunnet. Styrk BPA-ordningen i dag, slik at alle kan leve frie og selvstendige liv!