Stadig flere Kongsbergfolk har fått øynene opp for den flotte innsatsen Geir Loe Winsrygg og dugnadsgjengen har gjort med rydding av kulturminner i Gruveåsen. Her er det nå etablert en kultursti på midtre Underberget med tilhørende informasjonsplakater og fine rasteplasser. Dette har satt skikkelig fokus på hvilke verdiene som ligger her i byens umiddelbar nærhet. Samtidig spør folk seg om hvor kommunen og Bergverksmuseet har vært i denne sammenhengen. Nå meldes det imidlertid at både ordfører og styreleder i Bergverksmuseet har vist sin interesse. Det er etterlengtet og gledelig. Samtidig skaper det en forventning og en optimisme om videre oppfølging.

Kommunestyret har nylig vedtatt en reiselivsplan for Kongsberg kommune. Til behandling i neste kommunestyremøte ligger dessuten en forprosjektrapport ‘Skånsom reiselivsutvikling i Gruveåsen’. Det er en svært omfattende og krevende rapport, som fikk en positiv mottakelse ved behandlingen i planutvalget (UMU). Ulike bidragsytere til rapporten er: Bergverksmuseet, SilverTrails, Mimir og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). En gjennomgående strategi for tilrettelegging i Gruveåsen er ‘vern gjennom bruk’. Dette er en krevende balansegang, som også forutsetter et nært samarbeid mellom de ulike aktørene. Kommunen som planmyndighet må være en sentral aktør i dette samarbeidet.

En illustrasjon av avveiningen mellom vern og bruk er pågående utbyggingen av selveierhytter i Funkelia. Prosjektet er omstridt og gjennomføres i forkant av nevnte strategiplaner. Utbyggingen startet med en reguleringsplan allerede i 2004, som senere er modifisert en rekke ganger. Til behandling i planutvalgets siste møte forelå en ny plan, som skal erstatte tidligere planer og som til noen grad tar hensyn til kulturminnene i området. Det gir grunnlag for en viss optimisme.

Men dessverre, behandlingen av saken i planutvalget viste at det åpenbart er liten kompetanse og interesse for bevaring av kulturminner i Kongsberg kommune, både politisk og administrativt. Gjennom høringsuttalelsene til saken tilføres her kommune og utbygger gratis kompetanse fra Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg Byhistorielag, Sølvverkets venner og Fortidsminneforeningen og fra enkeltpersoner (Egil Brevik).

Men når Kongsberglista i møtet fremsetter forslag til forbedring av reguleringsplanen for Funkelia, så blir det ikke engang debatt om dette, men en blank avvisning. I den nevnte rapporten om skånsom utvikling sier Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU om dette planområdet (sitat): ‘Bebyggelsen bør legges lavt i terrenget slik at den ikke virker for dominerende i landskapet. Kulturminner og lokale veifar og stier bør i størst mulig grad bevares’. Til reguleringsplanen fremmet Kongsberglista forslag om tilbakesendelse, slik at utbygger i samarbeid med kommunens planavdeling kunne implementere slike hensyn på en bedre måte. Forslaget ble vi alene om. Noen ukers videre bearbeiding av en plan fra 2004 er vel ikke dramatisk.

Subsidiært fremmet Kongsberglista to konkrete forslag til forbedringer, som ivaretar de viktigste tilbakemeldingene fra kompetansemiljøene i høringen og NIKUs områdevurdering. Det gjelder hensyn til kulturminner og å unngå at hytter dominerer i landskapet. Forslagene omfatter seks hytter som er foreslått bygget oppå berghallen tett innpå Bagerovnklevskjerpet. Disse hyttene ved Knoffemyrveien, på åsen over eksisterende hyttefelt, vil bli svært dominerende i terrenget. Det samme gjelder et par hytter på en åskolle i feltet nedenfor. Riktignok stemte MDG og SV for et av forslagene, men SP, H og AP virket helt passive i forhold til dette. Vi imøteser et kommunestyre som er langt mer engasjert når saken nå fremmes der.

Utviklingen viser at planavdeling i kommunen sårt trenger oppdatert kompetanse og en fornyet og mer moderne strategi for kulturvernarbeidet. Her har de ikke fulgt med i timen og synes å henge fast i holdninger fra en forgangen tid. Som en hjelp til oppdateringen har Kongsberglista i UMU purret på tilsetting av kulturminnerådgiver/byantikvar 3–4 ganger gjennom året. Vi har dessverre det bestemte inntrykket at rådmannen ikke er det spor interessert i å ansette ny byantikvar, slik kommunestyret vedtok i budsjettsaken i desember 2019!

Nå må kommunestyret komme på banen og vise hvor skapet skal stå i forhold til kommunens rolle når det gjelder utvikling i Funkelia og Gruveåsen!