Idretten og frivilligheten har mange medlemmer og bidrar til god folkehelse, deltakelse og inkludering. Idretten og frivilligheten skaper gode oppvekstvilkår for barn og unge og bygger et godt lokalsamfunn. Idretten og frivilligheten er også et fellesskap som kan forebygge ensomhet, fremme inkludering og hindre utenforskap.

Det er derfor med stor bekymring vi ser at koronapandemien har rammet idretten hardt. Når ett av våre viktigste fellesskap i samfunnet ble tatt fra oss, ble vi også minnet om hvor viktige disse er. Barn og unge har ikke kunnet drive med sine aktiviteter, og idrettslag har ikke hatt muligheten til å rekruttere nye medlemmer. Mange idrettslag må i tiden framover arbeide hardt for å gjenoppta ordinær aktivitet og få tilbake medlemmer som falt fra under pandemien. Dette arbeidet vil kreve betydelig innsats fra de mange tusen frivillige som utgjør ryggraden i den organiserte idretten.

Regjeringens idrettsstrategi «Sterkere tilbake», som ble lagt frem av kulturminister Abid Raja i forrige uke er et viktig bidrag på veien tilbake for idretten. Totalt skal det brukes 355 millioner kroner til blant annet tilskudd til lokale lag og foreninger og andre målrettede tiltak for å øke aktiviteten i lokallagene etter korona. I strategien presenteres tiltak som på kort sikt skal bistå i arbeidet med å gjenoppta idrettsaktivitet etter pandemien.

Lokale lag og foreninger gis et ekstraordinært tilskudd på 50 mill. kroner i 2021 særlig begrunnet i behovet for å sikre at pandemien ikke bidrar til økte skjevheter i deltakelse. Sterke og veldrevne lag skaper bedre grunnlag for mangfold og inkluderende deltakelse. Tiltak for å fremme mangfold, inkludering og lav terskel for deltakelse skal også prioriteres. Særforbund og idrettskretser gis et ekstraordinært tilskudd på 35 millioner kroner, slik at de kan bistå lokallagene i tiden etter korona. Regjeringen bevilger også 5 millioner kroner til kampanjen «Tilbake til idretten» høsten 2021 i regi av Norges idrettsforbund. Kampanjen inkluder blant annet en idrettens dag og en idrettens uke i regi av idrettslag og idrettsråd i hele landet. Målet er at lagene skal stå rustet til å invitere inn og ta vare på dem som ikke har deltatt i idrett under pandemien. I tillegg presenterer strategien tiltak som på lengre sikt skal bidra til mangfoldig og inkluderende deltakelse i idrett.

Idretten er kanskje vår viktigste bevegelse. Idretten former mennesker, bygger fellesskap og gir oss tilhørighet til et miljø og til hverandre. Idretten er der mange barn og unge opplever livsmestring, og for mange blir den tilhørigheten og det samholdet med dem livet ut

Vårt mål er å få barna tilbake på fotball-løkka, i skisporet og på skøytebanen!

Vi vil at idretten skal komme sterkere tilbake!