Noen ytterst få dager etter åpning av nyveien, etter «passende heftig feiring av ny E134» finner tidligere leder av Kongsberg Arbeiderparti og fylkestingsrepresentant Bjørn Tore Ødegården, å skrive leserbrev til Lp om «Bompengebakrus i E134-prosjektet». Ødegården er 100 % enig i kritikken fra Norges Lastebileier-Forbund: «en Europavei bør ikke være full av rundkjøringer». Det var imidlertid eneste mulig løsning, hevder Ødegården. Det må være naturlig å spørre: hva var dere rusa på, Ødegården, da dere planla en stamvei med bratte tunneler, mange og små rundkjøringer og bompengefinansiering, som gir slik vedvarende bakrus? – I dette leserbrevet ønsker jeg å hjelpe til med hukommelsen.

De plagsomme ettervirkningene, effekten, av denne rusen, både rundkjøringer og bompenger, kommer altså nå når veien tas i bruk. Og prognosen er at denne bakrusen blir hengende svært lenge. Samferdselsdepartementet krever at nye hovedveier i Norge skal bygges som forkjørsveier; følgelig uten rundkjøringer. Dette skal være hovedregelen, med bare få unntak. Samferdselsdepartementet begrunner sitt standpunkt med at det er av stor betydning at trafikken flyter godt og holder jevn fart på hovedveier med stort innslag av gjennomgangstrafikk. Planskilte kryss skal være normen for europavei og stamvei i Norge, ikke rundkjøringer.

Vikepliktsregulerte rundkjøringer, for enhver rundkjøring er vikepliktsregulert, ødelegger trafikkflyten langs en hovedferdselsåre. Hver rundkjøring er miljøforurensende, fordi ethvert kjøretøy må redusere hastigheten (bremsestøv og støyforurensning oppstår), og med påfølgende akselerasjon etter rundkjøringa med stort drivstofforbruk som følge. Spesielt tyngre kjøretøy, og de er det mange av på våre stamveier, lider denne skjebnen. De må enda lavere ned i hastighet enn personbiler, og dette reduserer trafikkflyten. Naturen og vi menneskene lider også av dette for det er omgivelsene som blir skadelidende. Transportøkonomisk svekker dette også nasjonens konkurranseevne.

I stedet for å anlegge E134 som firefelts motorvei forbi Kongsberg, med navn marsfart og uten stadige unødvendige høydeforskjeller, ble veien planlagt med påtrykk fra Kongsberg Ap med bratte tunneler, små rundkjøringer og som vi ser nå med en U-sving inn til Kongsberg sentrum med anbefalt høyeste hastighet 20 km/t. Dette må være resultat av svært dårlig planlegging – og kortsiktig tankegang. Veien er på ingen måte miljøvennlig, og trasévalget som Ødegården selv var med på og pådriver til, blant annet sammen med daværende ordfører Vidar Lande, var selvfølgelig ikke den eneste mulighet. Absolutt ikke. Trasévalget var i strid med Statens vegvesens anbefaling, og det manglet ikke på advarsler. Spesielt vedrørende brua ved Sellikdalen og nærliggende område, som nødvendigvis må bli en flaskehals, grunnet altfor liten plass. Plasseringen av den den gang nylig anlagte, og svært kostbare, gangbrua «Bølgen», forverret situasjonen. Opprinnelig var ny E134 gjennom Kongsberg kostnadsberegnet til 1,3 milliarder kroner. Det budsjettet sprakk med glans. Den siste prognosen tilsier at man vil bruke 4,9 milliarder kroner.

Det var våre lokalpolitikere som bestemte trasévalget, og det blir følgelig helt feil å skylde på skiftende samferdselsministre, slik Arbeiderpartipolitiker Ødegården gjør i sitt leserbrev. Det fremstår pinlig hvordan Ødegården forsøker å fraskrive seg, og sitt partis, ansvar for hvordan stamvei og europavei E134 gjennom Kongsberg har endt opp. Veien har blitt et skoleeksempel på et skrekkeksempel.

At nyveien er raskere, enn slik E134 gikk inntil nylig med 40-sone over en lengre strekning, er i seg ikke noe kvalitetsstempel. Ved bedre planlegging, og et annet trasévalg kunne man anlagt en meget raskere, mer trafikksikker og betydelig mer miljøvennlig E134 gjennom Kongsberg, og det kunne man også gjort rimeligere. Anleggskostnadene forbundet med trasévalget har vært enorme, og den byrden flyttes til brukerne av veien i om lag 20 år framover i tid.

Da Vidar Lande gikk av som ordfører, var det to prosjekter han uttalte at han var ekstra stolt over å ha fått være med på: KKP og ny E134; at han bet i det sure eplet, slik Ødegården forsøker å gi inntrykk av i sitt leserbrev i onsdagsavisa, tviler jeg sterkt på. Nasjonal interesse for å etablere en transportøkonomisk gunstig løsning var Lande ikke interessert i. Det var signalbygg og en Kongsberg-port som skulle prioriteres. Kongsberg Ap fikk viljen sin i begge disse prestisjeprosjektene, dessverre. Det er sannheten.