Miljøpartiet De Grønne vil fremme likestilt foreldreskap. Vi mener norsk familiepolitikk skal ha som mål at begge foreldre tar størst mulig del i barnets liv fra starten, og at begge står likest mulig i arbeidslivet under og etter permisjonen. Vi er derfor for en reell tredeling av foreldrepermisjonen, og vil jobbe aktivt for holdningsendringer i norsk arbeidsliv som gjør at flere fedre benytter seg av foreldrepermisjonen.

Vi er også for at foreldrepermisjon og foreldrepenger skal ta utgangspunkt i begge foreldres inntekt.

For svært mange fungerer dagens tredeling av foreldrepermisjonen godt. Men dagens strenge praktisering av ordningen, med svært få muligheter til unntak, gir også uheldige effekter for mange familier. Det rapporteres om par hvor én eller begge foreldre tar ulønnet permisjon eller går ned i stilling for å være hjemme med barnet, fordi de ikke klarer å benytte seg av alle ukene som er forbeholdt én forelder. Dette har effekter for familieøkonomi, karriere, pensjonsgrunnlag og sykepengerettigheter.

Det rapporteres også om kvinner som avslutter amming tidligere enn ønsket på grunn av tredelingen. De Grønne mener at foreldrepermisjonen bør legge til rette for at familier kan følge helsemyndighetenes råd om spedbarnsernæring, med gradvis introduksjon av fast føde fra seks måneder, og morsmelk sammen med annen mat i hele første leveår. For at tredelingen ikke skal gå på bekostningen av barnet, er det derfor viktig at mor har en reell mulighet til ammefri i jobben.

De Grønne mener det bør bli enklere, etter gitte kriterier, å få overført deler av fars kvote til mor, og motsatt, der familier ikke har en rimelig mulighet til å benytte seg av permisjonsrettighetene.

Slike gitte kriterier for unntak kan være hvis den ene forelderen har arbeidsopphold i utlandet, er selvstendige næringsdrivende/ heltidsarbeidende eneaksjonær eller har en arbeidssituasjon som gjør det umulig å ta ut alle permisjonsukene.

Det bør også gis unntak i situasjoner hvor mor ikke har reell mulighet til ammefri på grunn av avstand til jobb eller arbeidssituasjon.

Det er også et stort behov for å få oversikt over omfanget av de uheldige effektene for å vite om tredelingen fungerer etter hensikten.

Miljøpartiet De Grønne ber regjeringen

  • Innføre flere muligheter til unntak, slik at en kan få overført permisjonsuker mellom foreldrene etter gitte kriterier
  • Innføre en kompensasjonsordning som sikrer sykepengerettigheter og normal pensjonsopptjening til dem som tar ulønnet permisjon og ikke benytter alle permisjonsukene de har rett på.
  • Snarest begynne å samle kunnskap om hvordan en tredeling på 15-15-16 påvirker blant annet foreldrenes arbeidssituasjon og yrkesdeltakelse, samt muligheten til amming i barnets første leveår.
  • I samarbeid med partene i arbeidslivet jobbe for at arbeidsgivere i større grad legger til rette for rettighetsfestet ammefri.