Skolen skal bidra til å utjevne forskjeller mellom mennesker og gi alle barn og unge i Kongsberg mulighet til å lykkes i livet. Arbeiderpartiet jobber for at disse målsettingene fremdeles skal stå sterkt i utviklingen av en god offentlig skole!

Elevene møter skolen med ulike erfaringer, forkunnskaper, holdninger og behov. Skolen må gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres forutsetninger. Skolene i Kongsberg har høye ambisjoner for hvordan den offentlige skolen skal ivareta elevene. To prosjekter skolene jobber med tydeliggjør dette: BTI og Alle Med. BTI-prosjektet (Bedre Tverrfaglig Innsats) skal sikre at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, på skolen og i fritiden.

Alle Med-prosjektet signaliserer en skole «med hjerte for alle og blikk for den enkelte i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap.» Alle Med har som mål å øke kompetansen hos de som jobber i skolen, både innen eget arbeidsområde og tverrfaglig slik at de kan ivareta elevenes læring og utvikling på best mulig måte.

Målet er at det skal være trygt og godt å vokse opp i Kongsberg. Både BTI og Alle Med har vært viktige satsinger som har gitt resultater. Når kommunebudsjettet strammes til, er det mange som er redde for at eventuelle kutt vil gå ut over disse satsingene. Kongsberg Arbeiderparti vil at kommunen som skoleeier fortsatt skal gi en tydelig støtte til skolene i dette viktige arbeidet. Det handler om prioriteringer. Det handler om forutsigbare rammebetingelser for skolene. Det handler om å rekruttere og beholde kompetente ansatte i skolen. Det handler om at den sosialfaglige kompetansen og laget rundt barnet må styrkes.

Det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevernstjenesten, PPT, barne- og ungdomspsykiatrien og skolene står sterkt i Kongsberg. Arbeiderpartiet vil jobbe for at dette samarbeidet blir førsteprioritet når vi skal videreutvikle en god offentlig skole i framtida!