La meg ta det med engang, det blir en kostnad, men ærlig talt så er den ikke noe særlig stor. Den ca. milliarden som inkluderer det vil og har kostet ved å slå sammen og oppløse igjen Buskerud, Akershus og Østfold er som en pølse i slaktetiden. Staten kan og bør dekke de økonomiske kostnadene og samtidig sørge for å øke inntektene og overføre flere oppgaver til de tre «nye» fylkene.

Viken-eksperimentet var og er et antidemokratisk tiltak. Det blir ikke noe mer demokrati eller nærhet til befolkningen av å lage et stort fylke. Sentralisering er ikke utvikling av demokrati eller hører med til i et grønt skifte. Skal vi ta et grønt skifte på virkelig alvor burde vi ha enda flere fylker (og kommuner), men greit nok, la oss gå for å styrke og utvikle Buskerud, Akershus og Østfold.

Spørsmålet er heller hvorfor skal vi ha en søkkrik stat og gjeldstyngde fylker og kommuner?

For meg så handler det egentlig om å endre vår virkelighetsoppfatning, fra mekanistisk til en organisk virkelighetsforståelse. Vi må gå vekk fra et system som virker sentraliserende, akkumulerende av politisk makt og distanserende fra lokalmiljøer og befolkning.

Dagens utfordringer innenfor økonomi, natur og samfunn aktualiserer et økende behov for å tenke nytt, bryte ut av etablerte tankebaner. For å løse de globale problemene som blant annet skisseres i FNs 17 bærekraftmål, kreves det endringer på kommunalt og fylkesnivå, i tillegg til nasjonale og internasjonale avtaler. Det betyr at selv om «bottom-up» løsninger forankret i lokalbefolkningens engasjement representerer selve fundamentet i de forestående endringsprosessene, er «top-down» tiltak på nasjonalt og internasjonalt nivå også avgjørende for å lykkes.

Nå når vi får en mulighet til å rette opp at feila i fra i går, la oss benytte den anledningen til å fremme positive krefter i byer og distrikter til å skape vilje og energi til å gjennomføre grunnleggende endringer. Vi kan være med på å utvikle et fremtidig samfunn i harmoni med kulturelle og naturgitte forutsetninger som vi ønsker å leve i. For å skape et fremtidig livskvalitetssamfunn i balanse med økosystemene er det nødvendig å gjøre radikale, i betydningen grunnleggende, endringer. Det får vi bare til ved å være tett på befolkningen og lokalsamfunn.

Vi kan få til tre bærekraftige fylker som er i gjensidig relasjon til hverandre for å skape utvikling, solidaritet og samarbeid til det beste for de miljømessige og sosiale utfordringene vi står ovenfor.

Det er mulig og nødvendig å desentralisere politisk makt for å få livskraftige samfunn som inspirerer og stimulerer utvikling med vekt på bærekraft og livskvalitet.

Ja takk til tre i stedet for en..