Jazzfesten har åpnet!

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Kulturminister Hadia Tajik åpnet Kongsberg Jazzfestival.

DEL
Kulturminister Ha­dia Ta­jik tok for seg Kongs­berg-fes­ti­va­lens ut­vik­ling da hun åp­net bal­let på Kir­ke­tor­get.
Hun var im­po­nert over fes­ti­va­lens ut­vik­ling fra en smal hap­pe­ning til noe som i dag er blitt Kongs­bergs sto­re år­li­ge ar­ran­ge­ment. – Fes­ti­va­len er syn­lig over hele byen og de som står bak har i alle år greid ba­lan­sen mel­lom de sto­re nav­ne­ne på pla­ka­ten og noen nye som nes­ten in­gen har hørt om. Men be­tyd­nin­gen av å gi de nye en mu­lig­het er stor.
 
– Vi ser også hvor­dan det lo­ka­le en­ga­sje­men­tet har gjort Kongs­berg en så rik og le­ven­de kul­tur­by, sa kul­tur­mi­nis­te­ren og høs­tet stor ap­plaus fra et pub­li­kum som fyl­te Kir­ke­tor­get.
 
Jazz­pa­ra­den ble også i år en spill le­ven­de fore­stil­ling i by­ga­te­ne. Iv­ri­ge barn og voks­ne skap­te mu­sikk og gle­de. Bal­long­slip­pet på Tubaloon og til værs gjen­nom åp­nin­gen på top­pen, er en like stor opp­le­vel­se hver gang.
 
På Tubaloon ble ar­ran­ge­men­tet av­slut­tet med fjor­årets vin­ner av kul­tur­sti­pen­det Axel Skal­stad på trom­mer og Hå­kon Aase på fio­lin.
 
 
 

Artikkeltags