Det ligger i ryggmargen til Senterpartiet å si nei til alle forslag til endring og reformer. Autopiloten slår umiddelbart inn på tommelen ned ved endringsforslag. Senest under «Meninger» i Ringerikes Blad tirsdag 17. november der Kari Anne Sand, fylkesleder i Buskerud Senterparti, påstår at Domstolreformen tukler med tingretten på Ringerike.

Kari Anne Sand kommer med en rekke påstander som i beste fall er bevisste misforståelser. Alternativt forsøk på å spre fake news til befolkningen.

Sand påstår: Domstolsreformen har fått uforsvarlig rask behandling i Stortinget. Det er ikke riktig. Saken er veldig grundig behandlet med flere høringsrunder, og det er tatt gode hensyn til distriktene. Domstolsreformen er ikke hastebehandlet, men har hatt en helt normal behandlingstid.

Sand påstår: Ringerike tingrett skal ledes fra Drammen. Det er ikke riktig. Alle rettssteder skal være likeverdige. Det er ikke slik at Drammen blir sentrum, og at Ringerike Tingrett skal ledes derfra.

Sand påstår: Forslaget vil medføre en sterk reduksjon av antall sorenskrivere. Det er riktig at antall sorenskrivere reduseres fra 50 til 23. Landets sorenskrivere må søke på de 23 jobbene. De som ikke blir sorenskriver blir i stedet dommere. Dommerne må regne med å jobbe på flere rettssteder. Dette betyr at vi får færre ledere, men flere dommere. Altså opprettholdes antall arbeidsplasser, noe som vil gi økt fleksibilitet, et likere tilbud og økt rettssikkerhet for alle.

Sand påstår: Domstolsreformen innebærer en sentralisering av domstolledelsen. Det er ikke riktig. Reformen innebærer færre sorenskrivere og dermed færre ledere, men flere dommere. Faktisk er dette en desentraliserings-reform som vil medføre at distriktsdomstolene får mer å gjøre fordi både dommere og saker til behandling skal sirkulere. Fremdeles skal det være slik at du har krav på å få behandlet saken din nærmest der du bor. Men saker som skal opp i en domstol med lang ventetid vil få anledning til å bli flyttet til en domstol med bedre kapasitet. Det vil typisk dreie seg om privatrettslige saker. Det betyr igjen at straffesaker vil komme raskere til doms og at strafferabatt på grunn av lang ventetid i større grad unngås. At alle får sin sak raskere til doms vil øke rettssikkerheten og likebehandling for alle parter.

Sand påstår: Rettssteder kan legges ned av domstolsadministrasjonen uten politisk behandling. Det er ikke riktig. Tingretter som blir lagt ned opprettes igjen i samme øyeblikk i henhold til den nye reformen, som altså betyr at ingen domstoler legges ned. Reformen innebærer også at alle eventuelle sammenslåinger eller nedleggelser skal behandles politisk i Stortinget.

Sand påstår: Mange vil miste jobben. Det er ikke riktig. Antall arbeidsplasser opprettholdes, men med færre ledere (sorenskrivere) og med flere dommere. En sorenskriver skal lede flere rettssteder og får flere dommere under sin ledelse.

Sand påstår: Domstolsreformen viser Høyres ideologiske kamp mot distriktene. Det er feil. Som allerede nevnt er dette en desentraliseringsreform som i praksis vil flytte saker fra de travleste domstolene til domstoler ute i distriktene, der det ofte ikke er like lange ventetider.

Usannheter blir ikke sannere, selv om de gjentas flere ganger. I Ringerike Høyre har vi tro på at folk flest gjennomskuer Senterpartiets retoriske feilslutninger.