Menneskeskapt CO2-utslipp til atmosfæren utgjør årlig ca 5 tonn pr person på jorda, i Norge nesten det dobbelte. Hvis jeg har regnet riktig, betyr det at verdens CO2-utslipp hvert eneste år tilsvarer et lag på 45 meters dybde over Norges landareal. Det ville vært utrolig om slike massive utslipp til atmosfæren over lang tid ikke skulle ha noen konsekvenser. Så dette må vi endre!

Én angrepsvinkel for å slippe mindre CO2 er å reise mindre, spise mindre av noen typer mat, ha lavere temperatur i hus, på skole og arbeidsplass, kjøpe mindre klær og færre ting, og dusje mindre, dvs generelt bruke mindre energi. I Høyre mener vi at myndighetene gjerne kan oppfordre til slike endringer og i noen grad bruke avgiftsregimet, men at dette ellers får være opp til den enkelte. Selv har jeg ikke særlig tro på denne angrepsvinkelen som hovedvei for den dramatiske CO2-reduksjonen vi er nødt til å realisere.

I leserbrev i Lp lørdag og mandag ser vi at Even Jacobsen, Grønn Ungdom Buskerud, og Sigve Brouwer, Kongsberg MDG, mener at et annet tiltak, nemlig stans av eller reduksjon i norsk produksjon av olje og gass, er viktig og nødvendig for å stanse temperaturøkningen. Brouwer bruker uttrykket «hykleri» om bl.a. Høyres handlemåte når utbyggingen på norsk sokkel videreføres. Dette er en alvorlig feilslutning! Verdens CO2-utslipp vil ikke reduseres dersom norsk produksjon av olje og gass stenges, et slikt tiltak vil tvertimot gi økt klimabelastning og raskere temperaturstigning!

Én grunn er at gass som erstatning for kull bidrar til redusert utslipp av CO2 såvel som av annen forurensing. En annen grunn er at olje fra sand og skifer vil få et økt marked om norsk olje blir borte, noe som også vil føre til økt forurensing av både land, hav og atmosfære. Den store feilen i MDGs resonnement ligger i antakelsen om at et redusert tilbud av norsk olje og gass til verdens markeder vil redusere verdens forbruk. Det vil det da slett ikke! Vi vil ikke reise mindre, spise mindre, ha det mindre varmt inne, kjøpe færre ting eller gjøre andre tiltak fordi Norge ikke produserer olje og gass. Andre land vil gladelig ta over Norges plass som leverandør, dessverre ikke av like rent produsert olje og gass.

Men redusere bruken av fossilt brennstoff, det må vi og det kan vi! Løsninger finnes og kontinuerlig utvikles ny teknologi for bærekraftig produksjon og omforming av energi. Utnyttelse av sol og vind for strømproduksjon blir billigere og mer effektivt, elektriske ferjer, busser og lastebiler kommer, elbilene blir stadig bedre, varmepumpene likeså, nye bygg kan sågar bli energiprodusenter. Strømmen av bærekraftige nyvinninger er stor, så stor at det ikke er lett å ha oversikt over den.

Én ting er jeg enig med MDG om; den viktigste faktoren for å redusere klimaeffekten, er politikerne. Politikere på alle plan og i alle land spiller en rolle og har mulighet til å påvirke klimaet. Men det finnes ikke noen mirakelkur! Det er kun hardt og målrettet arbeid på alle plan som vil gi resultater.

Noen lager avtaler for verdens land, andre lager lover og regler for eget land. I Norge, som i andre land, er det avgjørende at politikerne bidrar til å skyve forbruk og handlemåter i bærekraftig retning, med de virkemidler som er tilgjengelig.

Sjøl er jeg mest opptatt av hva vi lokalpolitikere kan gjøre for å redusere CO2-utslippet fra Kongsberg. Det er ganske mye, og med det nye klimaregnskapet kan vi i framtida lese av effekten av det vi bestemmer. Men lett er det ikke! Mange hensyn står opp mot hverandre. Flertallet i kommunestyret ville f.eks. ikke gi elbiler noen fordel på kommunale parkeringsplasser. Etter mye debatt valgte vi å ikke forhandle om en byvekstavtale med mål om å stabilisere bilbruken, av frykt for flere bomstasjoner. Og ikke engang MDG ønsker vindmøller der de har negativ effekt på folks naturopplevelse. Vi kommer igjen og igjen til å diskutere temaer som har en påvirkning på forurensingen av atmosfæren. Høyres oppfordring er at vi alltid på en balansert og faktabasert måte tar med miljøaspektet i disse diskusjonene, og at vi oftere enn hittil lar dette aspektet vinne fram!