Fra sidelinjen har jeg sett at Arbeiderpartiet har tatt store steg i klimapolitikken de siste åtte årene. Nå går partiet til valg på en offensiv og rettferdig klimapolitikk, som skal kutte de norske klimagassutslippene med 55 prosent, målt mot 1990 innen 2030. Dette er gledelig og viktig og en sak som engasjer både ungdom og voksne mer og mer.

I prosessen med å utvikle ny klimapolitikk har Jonas vist gode lederegenskaper. Han har bygd bro mellom industrien i LO, ungdommene i AUF og andre deler av miljøbevegelsen. Måten Arbeiderpartiet har jobbet frem ny politikk i klimasaken viser etter min vurdering Arbeiderpartiet på sitt beste; en styringsdyktig kompromissmaskin som forener ulike grupper og interesser. En sånn statsminister trenger Norge.

Vi vet alle at hvis det skal bli arbeidsplasser og velferd i fremtiden, må produksjonen og tjenesteytingen skje klimavennlig. Derfor har klimaungdommen og industriarbeideren felles interesser. Markedet vil ha grønne løsninger, uten utslipp med minst mulig inngrep i natur.

På 90-tallet ble det inntektspolitiske samarbeidet en nøkkel for å komme opp fra hengemyra. Fra min egen periode som statssekretær under finanskrisen i 2009 husker jeg godt Olav Volldal i et møte i departementet understreke hvor viktig det var at politikere, bedriftsledere og tillitsvalgte setter seg ned rundt samme bord for å skreddersy nye tiltak for omstilling. Et lokalt eksempel er utbyggingen av Arsenalet. Gjennom Team Kongsberg fikk vi til både omregulering lokalt og garantier fra staten. I etterkant har vi gjennom dyktige ansatte og Team Norge fått flydelproduksjon hit. Slik må vi fortsatt jobbe, spesielt i miljøsaken. Arbeidsplasser kommer ikke deisende ned av seg selv. Det krever aktiv handling fra oss alle.

Norske ingeniører og fagarbeidere er svært innovative. En undersøkelse blant Teknas medlemmer viser at rundt 70 prosent av deres medlemmer har bidratt til å utvikle enten nye produkter, prosesser eller tjenester de siste tre årene. Dette illustrer at vår evne til omstilling er stor og at vi også i klimasaken må ta utgangspunkt i kompetanse og kunnskap, for å bygge nye arbeidsplasser.

Det grønne skiftet endrer rammebetingelsene for hele det norske næringslivet. Dette skaper store muligheter for økt eksport, der Buskerud kan ta en lederrolle. Arbeiderpartiet vil satse på et mer klimavennlig og bærekraftig næringsliv og begrense klimarisikoen for norsk økonomi. Et bærekraftig næringsliv vil trygge arbeidsplasser og kreve at myndigheter, fagbevegelse og næringsliv utvikler et enda sterkere samarbeid. Derfor håper jeg du gjør som meg, legger Arbeiderpartiets stemmeseddel i urna på valgdagen.