Gå til sidens hovedinnhold

Knutefjellet, skogvern og friluftsliv - ja takk begge deler

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå snakk om utvidelse av Barmen naturreservat slik at det statlige eide Knutefjell-området blir inkludert i dette.
Vi synes det er klokt at Staten retter søkelys på sine egne arealer med tanke på skogvern.
Det foreslåtte området omkring Knutefjellet er grundig undersøkt. Verneverdiene er dokumentert.
Et vern vil sikre at områdene med de mange gamle furuene, pluss noen områder med gammel granskog, ikke påføres større inngrep som eksempelvis hogst, veger og hyttebygging.
Det er et faglig grunnlag for å hevde at i uberørte områder utvikles det et naturmiljø med større biologisk mangfold enn i kulturskog. At dette er miljøgevinst er de fleste enige om.
Knutefjellområdet er Kongsbergs store nære friluftsområde, med en mengde turstier og mange tilrettelagte skiløyper. De mange kulturminnene etter Sølverkstida, som fra før er vernet etter kulturmineloven, er i høyeste grad med på å gjøre området til et attraktivt frilufts- og turområde med stor opplevelsesverdi.
Vedlikehold og utvikling av stier og løyper, eller annen tilrettelegging for det «enkle» friluftslivet vil neppe være i strid med verneformålet, og vil derfor kunne holde fram slik som i dag.
Vi er derfor rimelig sikre på at et skogvern vil kunne øke områdets verdi både for naturopplevelser og friluftsaktiviteter.

Det er som vi ser flere gode grunner til å si ja til det foreslåtte vernet.

Det skal lages vernebestemmelser, og det bør lages en forvaltningsplan. Det vil legge rammene for virksomhet og aktiviteter i verneområdet.
I den videre verneprosessen bør Kongsberg kommune gå i dialog med vernemyndigheten (Fylkesmannen) med et mål om at handlingsrommet for både friluftsliv og forvaltning av kulturminnene blir det beste.

For styret i Kongsberg og Omegns Turistforening
Tore Gilhhus
styreleder

Kommentarer til denne saken