Kommunestyret vedtok i går kommuneplanens arealdel for 2022- 2030. Dette er en plan som sikrer en bærekraftig og god utvikling i hele kommunen. Flere nye boligområder rundt i kommune er vedtatt, i tillegg til fortsatt mulighet for spredt boligbygging. Alle var viktige å få vedtatt, men boligområdene i Hvittingfoss er nok de som har vært av betydning å få på plass med tanke på utvikling i den sørlige delen av kommunen. Fossfjellet har vært særdeles viktig for meg som ordfører å få på plass. Statsforvalteren gjorde det litt spennende for Kongsberg en stund med sine 16 innsigelser, men det ordnet seg for 13 av de. Med tanke på næringslivets behov for arbeidskraft i de nærmeste årene er det svært viktig at kommunen kan stille med nok boligtomter og en variasjon i boligtomter. I det som nå er vedtatt til boliger ligger det muligheter for å få både stor og liten tomt, med og uten naboer. Dette er viktig for Kongsberg sin attraktivitet som bostedskommune.

For kommunestyret var det også viktig å få på plass tilstrekkelig med næringsarealer. På Toppen blir det eksisterende næringsområdet utvidet, i tillegg til at det gis mulighet for å etablere et nytt vegserviceanlegg, den berømmelige Mc Donalds etableringen. Kommuneplanen åpner nå også for etablering av en dagligvare på Trollerudmoen. I tillegg legges det opp til fortsatt råstoffutvinning på Meskestad og steinuttak på Meheia.

Kongsberg har store skog- og fjellarealer. Dette er viktig rekreasjonsområder i tillegg til at de utgjør en viktig del av næringsgrunnlaget for mange. I Kongsberg har vi utbyggere som har gode tradisjoner for å bygge hytter på en slik måte at de passer godt inn i terrenget. Det settes også strenge krav fra kommunen til hvor tomtene skal ligge slik at ikke myrer og viktige biologiske biotoper ødelegges. Det er også krav til hvorledes hyttene skal bygges med tanke på både estetikk og avløp. Så utgjør også hyttebygging viktige arbeidsplasser for håndverkere og anleggsfirmaer. Dette utgjør verdiskaping og er viktige arbeidsplasser for kommunene. Kommuneplanen legger nå opp til at det kan bygges hytter på Ble, Raje, Skrim og ved Svarttjern/Dørsjø. Så er det viktig å merke seg at disse områdene ikke innebærer åpning av nye hytteområder.

Den nye og ferske kommuneplanen gir kommunen store muligheter, men på en bærekraftig og balansert måte for å møte de behovene vi har i kommunen. Planen innebærer også at det er tatt viktige hensyn til jordvern og naturmangfold. Planen er godt gjennomarbeidet både administrativt og politisk. Vi har måttet forhandle med Statsforvalteren og Fylkeskommunen. Så er også resultatet blitt veldig bra. Imidlertid er jeg klar over at ikke alle vil være fornøyd med resultatet, enten fordi de er uenig i hva som er vedtatt eller at andre innspill ikke ble vedtatt. Blant annet er det nok noen som er skuffet over at vi ikke fikk Statsforvalteren og Fylkeskommunen med på å åpne opp for detaljvarehandel (handelshus av typen Biltema) utenfor sentrum. Dette skyldes gjeldende nasjonale retningslinjer.

Så nå har kommunens innbyggere, næringsliv og utbyggere en ny, fersk og forutsigbar arealplan å forholde seg til i årene som kommer.