Lp hadde 28.06.2022 en artikkel om min klage til kommunen angående totalutskiftningen av hovedrørene for vann og avløp. Klagen omhandler konsekvenser for stikkledningene i kommunens grunn/»i veien». Jeg vil derfor komme med noen presiseringer i forhold til kommunens svar.

Fiktiv graving - overprising: Først litt om dette med fiktivt gravearbeid. Gravekostnadene som avkreves er i en åpen grøft som allerede er utgravd til kommunens hovedrør og igjenfylling må nødvendigvis være en del av kommunens prosjekt. Gravearbeidene utgjør 80 % av totalsummen og resterende er selve ledningene. Meterprisen «i veien» er lik meterprisen som tilbys av entreprenøren fra tomtegrense til kjellervegg.

Kommunen svarer, i Lp 28.06.2022, ved å vise til at stikkledningsarbeidet innebærer grunnarbeider ut over oppgraving og igjenfylling. I så fall burde kommunen prisfastsatt arbeidene «i veien» til kun å omfatte grunnarbeidene med fratrekk for oppgraving og igjenfylling. Konsekvensen, for huseiere som tar et samordningsansvar, er en overprising da det tas betalt for fiktivt gravearbeid.

Tilsvar til det prinsipielle i saken:

Vi huseiere ble kjent med kommunens utskiftingsprosjekt for vann og avløp i brev av 01.06.2021. «Private stikkledninger». I brevet, som fremstår som et pålegg, er det vist til Forurensningsloven §22, annet ledd der kommunen kan kreve at eier av stikkledninger utbedrer sin avløpsledning. Når kommunen stiller krav etter forurensningsloven § 22 annet ledd, utøves offentlig myndighet med det maktforholdet dette innebærer. Det betyr at saksbehandlingen må følge forvaltningslovens regler. Dette er helt fraværende i denne saken.

Standard abonnentvilkår og abonnentenes vedlikeholdsansvar:

Kommunen hjemler imidlertid NÅ, i svaret i Lp 28.06.2022, kostnadene «i veien» i Standard abonnentvilkår for vann og avløp. Standard abonnentvilkår er overhodet ikke nevnt i brevet fra kommunen av 01.06.2021. Forurensningsloven nevnes nå ikke i kommunens svar til Lp, noe som kan ha sin årsak i erkjennelsen av manglene i saksbehandlingen. Slik svikt i saksbehandlingen gjør som hovedregel pålegget ugyldig. Å bruke Standard abonnentvilkår fratar imidlertid ikke kommunen for ansvaret om, like fult, å måtte oppfylle de ulovfestede kravene til god forvaltningsskikk og forsvarlig saksbehandling overfor innbyggerne/abonnentene.

Abonnementsvilkårene for vann og avløp er gitt av kommunen som eier av hovedanleggene, og vann og avløp er de tjenestene vi huseiere abonnerer på. Abonnentvilkårene skal vedtas av kommunestyret for at de skal gjelde. Standard abonnentvilkår stadfester abonnentens kostnadsansvar for drift og vedlikehold av stikkledningene, slik kommunen også svarer. Etter vanlig språklig forståelse av begrepet «vedlikehold» er imidlertid dette arbeider som er nødvendige for å opprettholde kvaliteten på en installasjon. Herunder utskiftning av deler med kortere levetid enn resten eller konsekvens av skader. Dette er ikke saken i dette tilfelle. Kommunens prosjekt er en totalutskiftning av hovedrørene og det er en totalutskiftning av stikkledningene. Dette kan umulig defineres som "vedlikehold" i henhold til Standard abonnentvilkår og abonnentene verken kan eller bør derfor pålegges kostnadene.

Kommunens ansvar:

Det er kommunen ved sin entreprenør som bygger anlegget for stikkledningene i sin kommunale grunn. Kommunen har i brev av 01.06.2021 «Private stikkledninger» forbeholdt seg og krevd denne retten, men avkrever altså noen abonnenter for kostnaden.

I et profesjonelt prosjekt bør naturligvis alle kostnader inngå. Det er et faktum at kommunen ikke kunne gjennomføre totalutskiftningsprosjektet for hovedrørene om ikke gamle stikkledninger for vann ble skiftet ut «i veien». Hovedvannledningen må trykkprøves etter at grøfta er fylt igjen. Prøvetrykket er 15 bar, noe som ikke kan settes på gamle stikkledninger. Kilde: Rapport. Norsk Vann som er en kompetanseorganisasjon for vann og avløpstjenestene.

Fra Norsk Vann redegjøres det også for at utskiftning av private stikkledninger ut av veigrunnen vil kunne anses som en nødvendig kostnad på henholdsvis vann- og avløpssektoren uavhengig av hvem som formelt eier ledningene. Det vises til veileder i selvkost.

Avslutningsvis vil jeg kort nevne at andre land har et annet eiergrensesnitt for stikkledninger enn det Kongsberg kommune har. I land som England, Sverige, Danmark og Finland er eiergrensesnittet satt ved privat tomtegrense og ikke i offentlig grunn/»i veien». Norske kommuner tar, i stadig større grad, slike spørsmål opp til politisk beslutning i forbindelse med strategiske planer og tiltak for vann- og avløpstjenestene. Kilde: Sintef 30.10.2019. «Bør kommunen eie stikkledningene?»

«Den som tier samtykker»