Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) – roller og kompetanse

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med henvisning til sak i kommunestyret 10. februar om utfordringer i KKE.

Begrunnelsen for denne saken er at styret i KKE har løftet frem til politisk behandling et behov for eiendomsfaglig og eiendomsøkonomisk kompetanse i styret.

Jeg har, i den sammenheng lyst til, i all enkelhet, å peke på noen poeng.

Underlagt kommunestyrets ansvar og beslutningsmyndighet:

Et styre i kommunalt foretak har sitt mandat etter vedtekter mm gitt av kommunestyret. Dette er på samme måte som de politiske utvalg, i ordinær politisk virksomhet, har sitt mandat i henhold til delegert beslutningsmyndighet fra kommunestyret. Faren for sammenblandinger av fagkompetanserollen og den politiske rollen i utvalg vil bli svært utfordrende om det skulle være et krav til fagkompetanse for å sitte i respektive fagutvalg. Som for eksempel et krav til å være helsepersonell for å besitte et verv i utvalg for Helse og omsorg. På samme måte vil det kunne bli store organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer knyttet til sammenblanding ved krav om eiendomskompetanse for å besitte et styreverv i Eiendomsforetaket. Det må også pekes på den selvfølgelighet at erfaring fra politisk arbeid er kompetanse. De aller fleste har en partipolitisk sympati uten at dette nødvendigvis kommer i konflikt med å kunne gjøre en god jobb i arbeid eller i et styreverv. Det er et spørsmål om kompetanse i form av rolleforståelse.

Administrasjonens rolle og kompetanse:

I politiske utvalg har Rådmannen, ved rådsmannsrollen ivaretatt av kommunalsjef, uttalerett samt ansvar for å utrede sakene og tilkjennegi sin anbefaling med bakgrunn i den administrative fagkompetansen. Eiendomsdirektøren besitter på samme måte, ved sin administrative organisasjon, den eiendomsfaglige og eiendomsøkonomiske kompetanse i et kommunalt eiendomsforetak. Om det er uryddigheter, kompetansesvikt, ressursmangel eller avklaringsbehov i forhold til roller, ansvar/beslutninger og vedtekter er det dette som må ryddes. Det er ikke unormalt med avklaringsbehov i enhver organisasjon, snarere tvert imot. Dette bør imidlertid aldri være gjenstand for spekulasjon, men grundig og objektiv analyse.

Det bør utvises varsomhet da det ofte er risiko for å stille vikarierende diagnose.

Styrekompetanse:

I utvalg må politikerne gjøre seg kjent med politikerrollen og de krav som er til kunnskap om politisk ledelse av en kommunal organisasjon. Organisatorisk, ledelsesmessig, juridisk og økonomiske forhold. På samme måte må det forutsettes at styret har eller må tilegne seg den styrekompetanse som er relevant for et kommunalt foretak, her et kommunalt eiendomsforetak. Det være seg kjennskap til samfunnsansvaret ved de viktigste lover og regler som styrer en kommune, premisser i modellen med kommunalt foretak, styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan, samt overordnede prinsipper for strategisk eiendomsutvikling, økonomi- og risikostyring. Ingen kan si annet enn at eksisterende styre i KKE fremstår med annet enn svært solide medlemmer. Da må det vurderes hva som er utfordringen, «ta grep» og jobbe med det.

Kunnskapsformidling:

Hva gjelder å kommunisere erfaring og kunnskap fra politikk- og fagområder, herunder fra KKE, bør vel ingen være redd for å få dette videreformidlet. I formannskapet sitter f.eks. leder for utvalg HO, leder for utvalg UKO, flere har kompetanse fra flere utvalg. Det er selvfølgelig en kompleks utfordring å veie spesifikke utvalgshensyn, prioritere og vurdere i forhold til fellesskapets beste.

Avslutningsvis. Under leder Bjørg Totlands og styrets oppbygging av det kommunale eiendomsforetaket i årene 2003-2011, fikk kommunen et viktig verktøy både operativt og strategisk. På hele 90-tallet hadde f.eks. pleie- og omsorgssjefen ansvar for alt bygningsmessig vedlikehold på alle institusjoner og omsorgsbygg, vaktmestere og renholdere, brannforbygging osv., osv. I tillegg til strategisk utvikling. Opprettelsen av Kongsberg kommunale eiendom KF. var kjærkomment. Så kan jeg ikke unngå å peke på at KKE står foran store fremtidige utfordringer ved utbyggingsprogrammet i Helse og omsorg. Skille bolig og tjenester og dermed større bokvalitet for innbyggere med behov for tilsluttet heldøgns tjeneste (sykehjemsnivå), vil stille økt krav til kompetanse som bolig-/bokollektivutbygger, utleier og «forretningsfører"kompetanse.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.