Kongsberg Musikkråd støtter opp om Kongsberg Ungdomsråd sitt innspill om økning av midler for å ta inn flere barn og unge som står på venteliste til Kulturskolen og Ung Kultur. Å bli hensatt på venteliste i flere år er demotiverende og trist for et barn/en ungdom. Alle burde få samme mulighet til å utvikle sine evner innenfor kulturfaget.

Kongsberg Musikkråd etterlyser en tydelig opptrapping av elevinntaket i Kongsberg Kulturskole mot jubileet 2024. Å fjerne ventelista har en kostnad på 4 mill. Med fe eks en økning på 1 mill per år kan vi i 2024 heise flagget og si at jubileumskommunen Kongsberg er kommunen med kulturskoletilbud til alle som søker! Dette vil være en god investering for kongsbergsamfunnet.

Vi ber også om fokus på tilgang til gode øvingslokaler for det frivillige kulturlivet med støtteordninger og tilskudd til husleie, bla annet i forhold til øvingsmuligheter i "gamlekinoen" når den står klar for MDD (Musikk, dans og drama) videregående skole på Tråkka.

Øvingslokaler med god akustikk i henhold til Norsk Standard 8175 er en sak som ble løfta inn inn i Kulturanleggsplanen 2018-2021. Kongsberg Musikkråd opplever sårbarhet i forhold til rekruttering av nye medlemmer innenfor alle sjangere, ikke minst i det året vi er inne i nå. Vi veit at god tilrettelegging for ukentlige øvinger er suksessfaktorer som inspirerer og samler. Det gjør det lettere i forhold til rekruttering av nye medlemmer og er viktig for trivsel og den musikalske utviklingen for alle våre medlemmer.