Gå til sidens hovedinnhold

Ingen fusjon av de tre høgskolene

Artikkelen er over 8 år gammel

Planene om å slå sammen høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold har havarert.

Høgskolene i Buskerud, Vestfold og Østfold fikk i desember 2010 klarsignal fra Kunnskapsdepartementet til å utrede videre institusjonelt samarbeid, med sikte på sammenslåing til én institusjon innen 1. januar 2013. Nå kommer pressemeldingen om at ledelsen ved de tre høgskolene stanser prosjektet. Årsaken er sterk motstand i Østfold mot fusjonsplanene.
Med utgangspunkt i et omfattende utredningsarbeid, ble et høringsnotat som skisserer det strategiske fundamentet og hovedlinjene i en organisasjonsmodell for en fusjonert høgskole, sendt til intern og ekstern høring midt i februar.

Østfold sier nei

I pressemeldingen blir havariet forklart slik:
– Etter at høringsprosessen nå er avsluttet, ser vi at begrunnelsen og visjonen for en fusjonert høgskole som de tre styrene la til grunn for vedtaket om å arbeide mot en fusjon, ikke vekker gjenklang verken hos interne eller eksterne høringsinstanser i Østfold. Vi vil derfor ikke anbefale våre styrer å arbeide videre med sikte på en fusjon med Høgskolen i Østfold, sier styreleder og rektor ved Høgskolen i Vestfold, Petter Aasen, og styreleder Sverre Gotaas og rektor Kristin Ørmen Johnsen ved Høgskolen i Buskerud.

– Ulike ambisjoner

– Utviklingen av utdannings- og forskningssamarbeid innenfor en fusjonert høgskole er helt avhengig av felles ambisjoner, gode kollegiale relasjoner og samhandling med sentrale aktører i regionen. Høringsuttalelsene viser at både mange medarbeidere ved Høgskolen i Østfold og instanser i Østfoldsamfunnet har andre faglige ambisjoner for høyere utdanning og forskning ved sin institusjon og i sitt fylke, enn det som kommer til uttrykk i Buskerud og Vestfold. Det er legitimt, og det må vi respektere. Men når ambisjonene er så forskjellige, vil en fusjon snarere kunne hemme enn fremme den videre utviklingen av høgskolene, mener styrelederne og rektorene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold.
Styreleder og rektor ved Høgskolen i Østfold, Elin Nesje Vestli, bekrefter at høringsuttalelsene fra Østfold viser stor motstand mot fusjon, og at hun på den bakgrunn forstår vurderingen som er gjort i Buskerud og Vestfold.
– Med så sterk motstand, vil heller ikke jeg som styreleder kunne tilrå en fusjon.
– Høringsuttalelsene i Østfold, både interne og eksterne, understreker imidlertid viljen til og betydningen av et fortsatt tett faglig samarbeid med høgskolene i Buskerud og Vestfold. Å videreføre og bygge ut et godt samarbeid, både innenfor utdanning og forskning, vil nå være av stor betydning for Østfold, sier Elin Nesje Vestli.

Avslutter

De tre styrelederne vil be direktørene ved sine respektive institusjoner om å forberede en sak til styremøtene ved høgskolene 29. mars som innebærer en avslutning av fusjonsprosessen mellom de tre institusjonene.
Det faglige samarbeidet mellom fagmiljøene ved de tre institusjonene, vil imidlertid videreføres innenfor Oslofjordalliansen, som er et institusjonelt forpliktende samarbeid mellom de tre høgskolene og Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Både interne og eksterne høringsuttalelser i Vestfold og Buskerud viser stor oppslutning om de faglige ambisjonene som ligger til grunn for fusjonsarbeidet, og at sammenslåing med andre høyere utdanningsinstitusjoner i stor grad vurderes som en forutsetning for å innfri egne ambisjoner, og for å møte studentenes forventninger, arbeidslivets krav og regionens behov.
Styrene ved de to høgskolene vil derfor i sine møter 29. mars diskutere hvordan høgskolene bør forholde seg videre for å nå sine strategiske mål.
Kunnskapsdepartementet ble mandag orientert om styreledernes vurdering.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.