Må­lin­gen som Sen­tio har gjen­nom­ført på opp­drag fra Laa­gen­dals­pos­ten, er gjort i da­ge­ne 17.-18. sep­tem­ber. 400 per­so­ner er in­ter­vju­et.

Spørs­må­let var hva den en­kel­te vil­le stem­me på hvis det var kom­mu­ne­valg. Forandrin­ge­ne er sto­re sam­men­lig­net med kom­mu­ne­val­get i 2011 og det er for­hol­det mel­lom Ar­bei­der­par­ti­et og Høy­re som nå end­rer seg lo­kalt.

Høy­re er størst med 25,7 pro­sent. Ap får 24,7.
Beg­ge vil­le fått ni re­pre­sen­tan­ter i kom­mu­ne­sty­ret med et slikt valg­re­sul­tat.

– Jeg tror det er po­li­tik­ken vår som gjør ut­sla­get, sier Bør­re W. Lø­ken­ha­gen. Han er le­der i Kongs­berg Høy­re og inn­røm­mer at end­rin­ge­ne er stør­re enn han had­de fore­stilt seg.
– Folk vet hva de får. Vi er so­li­de og for­ut­sig­ba­re.

Les ordførerer Vidar Landes reaksjon her!

Tur­bu­lens

Høy­re i Kongs­berg gikk gjen­nom kraf­tig tur­bu­lens i 2011 da KKP-sa­ken før­te til full split­tel­se i den nye kom­mu­ne­sty­re­grup­pa. Nå ser det ut for at KKP ikke vil gi va­rig mén for par­ti­et lo­kalt.

Når det er valg­kamp før kom­mu­ne­val­get i 2015, vil byg­get i Hasbergtjern være tatt i bruk av høy­sko­len og and­re leie­ta­ke­re.

By­lis­ta

Vår må­ling gir bare 1,0 pro­sent opp­slut­ning for by- og byg­de­lis­ter. Det ty­der på at Kongsberglista med man­ge ut­bry­te­re fra Høy­re, har høyt opp og langt fram. På må­lin­gen lig­ger by­lis­ta et­ter par­ti­et Rødt i lo­kal opp­slut­ning. Det er langt unna et man­dat i kom­mu­ne­sty­ret.

Gro Sel Tvei­to som er fyl­kes­tings­re­pre­sen­tant og med­lem av Kongs­berg kom­mu­ne­sty­re, sier at fyl­kes­tings­val­get 2011 vis­te at Høy­re styr­ker stil­lin­gen både lo­kalt og i Bus­ke­rud. Ten­den­sen ble enda kla­re­re ved stor­tings­val­get 9. sep­tem­ber i år da Høy­re erob­ret Arbeiderpartiets fjer­de­man­dat i Bus­ke­rud. Både Ap og H får tre re­pre­sen­tan­ter på den nye Bus­ke­rud-ben­ken.

– Un­der valg­kam­pen var det en vel­dig po­si­tiv stem­ning. Folk tok kon­takt med oss som sto på stand og vis­te in­ter­es­se for po­li­tik­ken, sier Gro Sel Tvei­to.
– Kan­skje mot­stan­den mot KKP ikke har vært så mas­siv som man­ge vil ha det til, an­ty­der Lø­ken­ha­gen.

Høy­re-vin­den

De ser ikke bort fra at den ge­ne­rel­le Høy­re-vin­den som pre­ger Nor­ge, også slår inn i Kongs­berg.

De­mo­gra­fi­en kan gi en an­nen for­kla­ring til end­rin­ge­ne. Kongs­berg er ikke len­ger en like ty­pisk in­du­stri­by. De sis­te åre­ne har det vært stor inn­flyt­ting av per­so­ner med høy­ere ut­dan­ning. Si­vil­in­gen­iør­ene og in­gen­iør­ene som nå ut­gjør rygg­ra­den i Kongs­bergs næ­rings­liv, kan ha bi­dratt til at Høy­re i øye­blik­ket har størst opp­slut­ning.

Les nyhetsredaktør Per Skøiens leder her!

Ny ord­fø­rer

– Hvem blir Høyres ord­fø­rer­kan­di­dat om to år?
– Vi star­ter ar­bei­det med det nå, sier Lø­ken­ha­gen. En opp­lagt kan­di­dat er det ikke i øye­blik­ket.

Venst­re ser ut til å hol­de stil­lin­gen. Par­ti­et fikk 17,6 pro­sent opp­slut­ning ved lo­kal­val­get i 2011 og opp­når 18,0 pro­sent på vår fers­ke må­ling.
Også Sen­ter­par­ti­et som fikk 9,9 pro­sent ved stor­tings­val­get i Kongs­berg, hev­der seg bra med 9,2 pro­sent på vår må­ling.
Venst­re får sju man­da­ter, ett mer enn ved val­get for to år si­den. Sp be­hol­der sine tre.

For Frem­skritts­par­ti­et er det små end­rin­ger. 9,5 pro­sent er på nivå med 2011-tal­le­ne. Det sam­me gjel­der KrF og SV.
Mil­jø­par­ti­et har sjan­sen til å ta en plass i kom­mu­ne­sty­ret i 2015 hvis opp­slut­nin­gen hol­der seg, vi­ser må­lin­gen.