Kongsberglista har programfestet at Kongsberg kommune skal være et godt sted å vokse opp for barn og ungdom. En god grunnskole i positiv utvikling er en av kommunens viktigste oppgaver. I tråd med rådmannen (budsjettsak 2019) er Kongsberglista opptatt av at ingen skal oppleve trakassering og mobbing i skolen.

Kongsberg kommune har en ambisiøs visjon for skole i kvalitetsutviklingsplanen for skolen, vi støtter ambisjonsnivået «verden er min mulighet» med det unike innenfor realfagssatsing. Planen sier videre noe om læring, lærere og læringsmiljø med verdiene nyskapende – tolerante – engasjerte.

I UKO møtte vi rektorene ved grunnskolene til dialogmøte 29. januar 2020. Rektorene er opptatt av å ha tid til å drive skole, men erkjenner at ekstra satsingsområder som Alle med og BTI (bedre tverrfaglig innsats) gir en effekt. Vi registrer at det er delte erfaringer fra rektorene rundt effektene av realfagssatsingen.

I siste UKO-møte ble vi presentert en avviksrapport med 706 avvik i Oppveksttjenesten i 2019 hvor 9,8 % av avvikene har høy alvorlighetsgrad, mens 22,2 % av avvikene har middels alvorlighetsgrad. Ca 1/3 av avvikene er rettet mot tjeneste / bruker. Oppvekst, barnehagene og barnevern har lite avvik. Det er i grunnskolene de fleste avvik skjer, det er bekymringsfullt.

I satsingsområde læringsmiljø ser vi at rapporten ikke har med opplysninger om trivsel og motivasjon, som er indikatorer på elevundersøkelsen. Dette er viktige indikatorer og vi er opptatt av at disse indikatorene også tas med i fremtidige rapporter.
Vi noterer oss at elevtallet har økt mens antall lærerårsverk har sunket. Det har imidlertid vært en økning i antall kvalifiserte undervisere. Vi noterer oss imidlertid at det er lavere lærertetthet på trinn 8–10 skolene i Kongsberg i forhold til de sammenlignbare norske kommunene, i Buskerud og nasjonalt. Det er og mer mobbing i 7. klasse enn i tilsvarende kommuner vi sammenligner oss med, i Buskerud og nasjonalt. Det er en bekymringsfull utvikling.
Vi ser også at elevene i Kongsberg utvikler seg relativt likt i lesing, engelsk og regning i de nasjonale prøvene selv med realfagssatsing.

Kongsberglista har flere kommentarer til tilstandsrapporten som vi kommer til å utfordre videre rundt i UKO fremover:
– Vi ser med bekymring på at det er store forskjeller mellom skolene som synliggjøres i rapporten og på www.skoleporten.no. Det skal ikke være slik at bosted i kommunen skal avgjøre hvilke oppfatninger vi har av skolen.
– Vi ser med bekymring på fallende grunnskolepoeng på to av ungdomsskolene.
– Vi ønsker å vite mer om mobbing / skolemiljø på de enkelte skolene for å kunne danne oss et bedre bilde av helheten. Vi ønsker også å vite mer om mobbekategoriene i elevundersøkelsen, mobbing elev til elev, mobbing voksne til elev, og digital mobbing.

Kongsberglista tar fremlagte tilstandsrapporten til etterretning, men kommer til å følge opp våre bekymringer i UKO fremover.