Når Kongsberglistas representant Hukkelås omtaler 10 millioner som en hån mot industribedriftene, avslører han at partiet hans er fullstendig koblet av de politiske prosesser som foregår inn mot storting og regjering. Kongsberglista viser at de overhodet ikke har politiske kontakter mot der politikk utvikles og avgjøres, da hadde de visst bedre enn dette.

Helt fra de første møtene mellom industrilederne og politisk ledelse i Kongsberg, har det kommet tydelig frem at en av industriens største bekymringer i forbindelse med koronakrisen er at verdifull kompetanse skal gå tapt.

Når Kongsbergindustrien tildeles 10 millioner kroner til kompetansehevende tiltak er vi i Kongsberg Høyre selvsagt glad for det. Det er et resultat av hard jobbing og utallige møter mellom politikere, industrien og ikke minst Kongsberg næringsforum med sitt industrilederforum som talerør for industrilederne på Kongsberg. Det har vært jobbet på tvers av politisk farge fordi vi alle vært bekymret for ringvirkninger av denne krisen for vårt lokale næringsliv og hele Kongsberg-samfunnet.

Toppledere i Kongsbergindustrien har sammen med NHO og LO gjennom de siste månedene jobbet målrettet mot regjering og storting for å fortelle om alvoret i krisen industrien står i og hvilke virkemidler som kan hjelpe industribedriftene i Kongsberg og Norge ut av krisen. Et av virkemidlene er å gjøre industrien bedre rustet for fremtiden gjennom et langsiktig kompetanseløft til Industri 4.0. Industrilederforum ved Willy Holdahl har ledet dette arbeidet som nå har gitt resultater ved at regjeringen i første omgang foreslår å bevilge 10 millioner til dette arbeidet.

Alle politiske partiene i Kongsberg har støttet dette arbeidet, med unntak av Kongsberglista som nå aktivt går ut og forsøker å latterliggjøre initiativet. Kongsberglista er uten noen innflytelse på viktige politiske beslutninger som påvirker oss i Kongsberg, men det er likevel skuffende å oppleve at de motarbeider arbeidet som Industrilederforum og topplederne i industribedriftene i Kongsberg gjør for å styrke viktige arbeidsplasser i Kongsberg.

Beslutningen om å bevilge 10 millioner til Kongsbergindustrien kommer som en direkte følge av at Høyres Kristin Ørmen Johnsen og Trond Helleland møtte Geir Håøy fra KOG, Peter Hjortsberg fra GKN og Christina Johansen fra TechnipFMC i juni og fikk forklart problemstillingene. Dette gjorde at de samme topplederne noen uker senere møtte statsminister Erna Solberg og fikk anledning til å overbringe sitt budskap. Siden da har det vært mye møter og arbeid med politisk ledelse og embetsverket i Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Veldig mange i industribedriftene i Kongsberg har sammen med topplederne lagt ned et betydelig arbeid for å komme dit vi er i dag og en første bevilgning på 10 millioner kroner. Ingen av disse synes denne bevilgningen er en hån mot industribedriftene i Kongsberg slik Kongsberglista hevder.

Vi må snakke Kongsbergindustrien opp og fram. Hvis vi skulle legge Kongsberglistas strategi til grunn, er det ikke mange sentrale politikere som vil bruke energi på Kongsbergindustriens utfordringer, da kanaliserer de engasjementet helt andre steder.