I Kongsberg var sykefraværet i 3. kvartal 3,8 prosent. I Flesberg 4,4 prosent, 4,2 i Rollag og 3,8 i Nore og Uvdal.

Men våre kommuner ligger litt under landsgjennomsnittet, som er på 4,5 prosent.

(Se tabell nederst i saken)

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker med 5,6 prosent, Flå med 5,4 prosent og Ringerike med 5,2 prosent.

Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum og Gol med 3,3 prosent og Hol med 3,6 prosent, skriver Nav i en pressemelding onsdag.

I 3. kvartal 2020 var det legemeldte sykefraværet på 4,2 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 5,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. I Viken fylke var sykefraværet på 4,6 prosent (+4,8%), mens det i landet som helhet var på 4,5 prosent (+5,7%).

Det er typiske luftveisdiagnoser som hovedsakelig står for økningen i sykefraværet. Koronapandemien og smitteverntiltakene fører fortsatt til økt andel diagnoser knyttet til luftveislidelser.

Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær

Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 1.553.187 tapte dagsverk.

Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (37,8%), psykiske lidelser (21,1%), andre lidelser (8,5%) og sykdommer i luftveiene (8,1%) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Andelen tapte dagsverk innen diagnosegruppen sykdommer i luftveiene økte i 3. kvartal med 52 prosent sammenlignet med samme kvartal året før, mens det innen øvrige diagnosegrupper er tilnærmet uendret eller en nedgang i andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 20,1 prosent en gradert sykmelding. Det var en liten nedgang sammenlignet med 3. kvartal 2019. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Flere unge

Det er aldersgruppen 20-29 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet (+7,5%). I aldersgruppen 30-39 år var økningen på 4,1 prosent, for de mellom 40 og 59 år 4,4 prosent, mens det var en økning på 5,6 prosent for de mellom 60 og 69 år, skriver Nav i pressemeldingen.

Sykefraværet for kvinner var på 5,2 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,3 prosent.

Sammenlignet med samme periode i fjor var det en markant økning i sykefraværet for menn (+8,9%), mens kvinner kun hadde en mindre økning (+2,5%).

En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse og omsorg.

Høyeste sykefravær

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 6,2 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,2 prosent.

Sammenlignet med 3. kvartal 2019 var det næringene forretningsmessig tjenesteyting (+14,4%) og overnattings- og serveringsvirksomhet (+13,5%), som hadde den største økningen i sykefraværet, skriver Nav.

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent

3. kvartal

2018

2019

2020

Endrings-prosent

3005 Drammen

4,6

4,7

5,0

6,4

3006 Kongsberg

3,8

3,7

3,8

3,5

3007 Ringerike

4,8

4,9

5,2

5,9

3024 Bærum

3,1

3,1

3,3

5,2

3025 Asker

3,9

3,9

3,8

-0,9

3038 Hole

3,6

3,4

4,1

20,1

3039 Flå

4,2

5,0

5,4

6,7

3040 Nesbyen

3,8

3,2

4,1

27,3

3041 Gol

4,1

3,4

3,3

-3,3

3042 Hemsedal

3,9

3,9

4,0

1,5

3043 Ål

3,5

3,9

3,9

0,8

3044 Hol

4,3

4,0

3,6

-10,4

3045 Sigdal

3,9

4,1

4,8

16,2

3046 Krødsherad

5,3

5,3

4,6

-13,0

3047 Modum

4,6

4,9

5,1

5,4

3048 Øvre Eiker

5,2

4,6

5,6

21,7

3049 Lier

4,0

4,2

4,3

2,7

3050 Flesberg

4,5

4,9

4,4

-9,5

3051 Rollag

5,1

3,2

4,2

30,7

3052 Nore og Uvdal

3,2

3,0

3,8

26,6

3053 Jevnaker

4,4

4,5

5,0

11,5

NAV Vest-Viken

4,0

4,0

4,2

5,1

Viken

4,3

4,4

4,6

4,8

Landet

4,2

4,3

4,5

5,7