(Drammens Tidende)

Kortreiste elever er bra både for motivasjonen og skolehverdagen til den enkelte elev. Redusert behov for transport er også bra for miljøet. Derfor vil fylkesrådet innføre nærskoleprinsippet for elevene i Viken fylkeskommune. Det betyr at elevene skal ha fortrinnsrett til komme inn på sin nærmeste skole.

De partiene som styrer Viken fylkeskommune gikk til valg på å innføre nærskoleprinsippet i Viken. I første rekke fordi dette styrker den enkelte elevs mulighet til å fullføre sin utdanning. Det er gjerne de elevene som har dårligst karakterer og kanskje også dermed redusert motivasjon som blir tvunget til å pendle ved et rent karakterbasert opptak.

Målet er at flest mulig skal fullføre og bestå videregående skole i Viken, og nærskoleprinsippet er et viktig verktøy for å sikre dette.

Nærskoleprinsippet skal blant annet sikre en desentralisert skole og tilbudsstruktur, bidra til å utjevne karakterforskjeller på skolene, ta hensyn til elevers reisevei, redusere fylkets transportkostnader og redusere svingninger i søkertall fra år til år. Samtidig skal det bidra til en bedre forutsigbarhet for søkerne og gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole lettere.

På bakgrunn av sammenslåingsprosessen har det ikke vært mulig å gjennomføre et inntak etter nærskoleprinsippet for det skoleåret som vi nå går inn i (2020 -2021). For dette skoleåret er Viken derfor delt inn i 11 inntaksområder.

I forkant av inntak for neste skoleår har fylkesrådet iverksatt en prosess for å sikre størst mulig flertall rundt en varig inntaksordning basert på nærskoleprinsippet. Denne er nå klar for behandling i utdanningskomite og i Fylkestinget. Vi er fornøyde med at så mange partier tverrpolitisk har stilt seg bak dette opplegget, som vil sikre at alle elever har rett til å komme inn på sin nærmeste skole eller på den nærmeste skole som har det tilbudet du ønsker å gå på.

Den varige inntaksordningen sikrer forutsigbarhet for elevene, og reduserer antall elever som får lang reisevei og en krevende skolehverdag. Samtidig skal alle kunne søke seg til andre skoler og regioner dersom de ønsker dette. Målet er å redusere frafall og sikre at flest mulig fullfører og består videregående skole i Viken.

For de elevene som har konkrete behov for å gå på andre skoler enn nærskolen sin, skal det også være mulighet for det. Det gjelder i første rekke elever som har behov for å skifte skolemiljø, for elever som har arbeid eller driver kultur og idrett på et høyt nivå i nærheten av en annen skole enn sin primære. Og det gjelder også elever som har en mer praktisk reisevei mot en annen skole. Disse må kunne dokumentere sine behov.

Det nye inntakssystemet sikrer også at der det er kort avstand mellom skolene regnes det som en del av det samme nærskoleområdet. Dette vil gjelde skolene i Bærum, Lillestrøm og Moss. I tillegg vil de tilbudene som bare finnes på få skoler i Viken regnes som fylkesdekkende tilbud der en kan søke fritt.