Dette er et knippe av forslagene til lokalisering av nytt kulturhus, som har blitt lansert de siste årene.
Snart er det duket for en konkret diskusjon om hvor et eventuelt nytt kulturhus skal plasseres.

Kulturhuset er et viktig element i den fremtidige utviklingen av byen, og rådmannen har besluttet at et fremtidig kulturhus skal utredes parallelt med sentrumsplanen.

Kommunen har derfor innledet et samarbeid med et anerkjent konsulentfirma, som skal utarbeide en forstudie om "kulturhus i Kongsberg sentrum".

Bjørn Tore Ødegården i kulturtjenesten opplyser at det konkrete arbeidet med forstudien blir satt i gang etter ferien.

– Vi legger opp til en bred og åpen prosess, fastslår han.

Denne prosessen skal munne ut i en sak som etter planen kommer opp til politisk behandling i første halvår 2010.

Vi har sett på noen av forslagene som er blitt lansert de seneste årene, og presenterer dem i kronlogisk rekkefølge.

Kirketorget

Kongsberg Musikkråd har vært en sterk pådriver for å få bygget et nytt kulturhus i byen.

I mars 2006 presenterte de tegninger for et kulturhus ved Kirketorget. Per Jostein Sagvolden i Industriell Dokumentasjon som sto bak tegningene, skisserte et prosjekt under navnet "Tapphusene". Med en fasade i stil med naboen Bergseminaret så man her for seg et anlegg plassert der kulturskolen holder til i dag, men terrassert ned i Hasbergtjerndalen på den andre siden. I dette forslaget lå det også inne en idé om samarbeid med næringslivet, som kunne bruke stedet som konferansesenter.

Lågalandet

I januar 2008 gikk HiBu ut med sine planer om flytting av skolen til sentrum. I de såkalte Campus Lågen-planene ble det skissert en utbygging som også tok opp i seg bygging av et nytt kulturhus. Kort sagt var forslaget å utvikle området ved TOS og kinoen, slik at det kunne gi rom for både høyskolen, de videregående skolene og et kulturhus.

Blant ideene som ble luftet, var en riving av kinoen, noe som møtte sterkt motstand. Mange fryktet også en rasering av Lågalandet, og både blant politikere og folk flest har skepsisen vært stor på dette punktet.

Raumyr

I desember i fjor kom Kjell Gunnar Hoff og Vebjørn Ruud på banen med et forslag om å bygge kulturhus i tilknytning til HiBus anlegg på Raumyr. De la fram en skisse for samlokalisering mellom HiBu og kulturhus/kulturskole, som blant annet inneholdt et forslag om å bygge en ny storsal med inntil 1.200 sitteplasser. Samtidig ville de frigjøre en skolefløy og bruke denne til kulturhus med kulturskole og andre aktiviteter.

Et svært viktig poeng for forslagsstillerne var å få til en samlokalisering, for å holde driftsutgiftene på et lavest mulig nivå.

Kølabånnparken

I forslaget til ny sentrumsplan som kom i våres, er også lokaliseringen av nytt kulturhus berørt.

I to av scenarioene er det satt av plass til et praktbygg med utsikt til fossen ved bruhodet i Kølabånnparken.

I scenario 2 foreslås "en styrket kulturakse langs Lågen fra Kvarten til Kølabånnparken og fra Kvarten via Kirketorget og til Hasbergtjerndalen".

I praksis innebærer dette en ny kulturscene i Kølabånnparken og geosenter i tunnel under Kirketorget med inngang ved Hasbergtjerndalens terrasserte parkeringsanlegg og Bjørneparken.

Kvarten

Det aller nyeste lokaliseringsforslaget kom på bordet for en drøy uke siden.

Etter initiativ fra Kongsberg Musikkråd har en gruppe med sentrale aktører fra kultur- og næringsliv jobbet med for- slaget et par års tid.

Arbeidet resulterte i lanseringen av Kongsberg Kulturpark på Kvarten-området. De tenker seg en samlokalisering mellom et nytt kultur- og konserthus, det påtenkte geosenteret og Bergverksmuseet, som allerede har fått klarsignal for sitt planlagte nybygg i området.

De påpeker at det dreier seg om en mulighetsskisse, som er ment som et innspill i debatten om fremtidens Kongsberg.
Også for denne gruppen er det et vesentlig poeng å få etablert en samlokalisering for å skape en bærekraftig driftsøkonomi.