Rødt Kongsberg hilser alle kvinner og jenter på kvinnedagen!

I år som i fjor har partilaget jobbet med planer for en synlig 8. mars-feiring i gatebildet i Kongsberg. Vi ønsket, og ønsker fortsatt, solid markering av denne viktige dagen også i vår kommune.

Koronapandemien har lagt et forstørrelsesglass over Norge. Arbeidslivet er kanskje blitt mer fleksibelt, med hjemmekontor og digitale møter. Men ikke for alle og slett ikke bare til det bedre. Forskjellene mellom folk, på golvet og de lenger oppover i systemene, er blitt enda større i krisetid.
Kvinner rammes særlig hardt av koronapandemien. På tv har vi sett folk stå og klappe for ansatte i helsesektoren, der flertallet er kvinner. De har stått på – og står på hver dag – med fare for egen helse. Det samme gjelder ansatte i andre viktige bransjer, for eksempel i skoler og barnehager, innen renhold og i butikker.


Takknemlighet og applaus er ikke nok! De ansatte har ikke fått mer lønn eller bedre arbeidsvilkår. Pandemien har også avdekket massiv underbemanning i omsorgsyrkene i landet. Vår nabokommune Modum oppviser et grelt eksempel når de vil nedbemanne i helse- og sosialetaten midt i koronadugnaden. 700 ansatte i 427 årsverk er gitt oppsigelsesvarsel. Også i vår egen kommune er god nok bemanning og faste, hele stillinger et uoppfylt krav.


De kvinnedominerte yrkene har lavere status og lønnes lavere enn «typiske mannsyrker» med like lang utdanning, og fører til dårligere opptjening av pensjon. Også i andre yrker er det lønnsforskjeller mellom kvinne og mann i samme jobb. Og det går veeeldig sakte å utjevne forskjeller! I dag tjener kvinner 87 prosent av det menn gjør. Rødt vil ha en egen likelønnspott utenfor rammen i tariffoppgjør for å heve kvinners lønn og utjevne forskjellene. Derfor er en av våre paroler i dag: Applaus er ikke nok. Hev kvinnelønna nå!


Kvinner jobber fortsatt mer deltid og tar en større andel av arbeidet i familien. Noen jobber deltid frivillig, fordi de opplever at døgnet ikke strekker til. Andre har ufrivillig deltid, fordi det ikke finnes hele stillinger. Vi må få slutt på små stillingsbrøker i kvinnedominerte yrker! Rødt jobber for at rett til heltid skal bli lovfestet.
I tillegg vil Rødt ha en gradvis arbeidstidsreform – seks timers normalarbeidsdag (30 timers arbeidsuke). Sekstimersdagen vil ikke bare gi kvinner som jobber ufrivillig deltid, en lønn de kan leve av. Det vil også gi et mer inkluderende arbeidsliv.


Koronaen er nådeløs. Medlemsbladet til Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor, har spurt medlemmer om hvordan pandemien har påvirket dem. Fordelt etter kjønn utgjør kvinner 37 prosent av de ledige og permitterte, menn 13 prosent. En av tre har slitt med å betale regninger. Dette gjelder alle aldersgrupper, men de yngste har det verst.
Som vi vet, lider hotell- og restaurantbransjen veldig under dagens situasjon. Og flertallet av de ansatte der er kvinner. Permitteringer og usikkerhet for inntekt gjør hverdagen tung. Mange jobber deltid og frykter framtida. Vil de klare å betale regningene?


Når vi beveger oss til hjemmefronten, har en undersøkelse funnet at hjemmekontoret til kvinner ofte er stua eller kjøkkenet, mens mange menn har egen kontorarbeidsplass i heimen. Og mange kvinner finner seg selv hensatt til en slags 50-tallets husmorrolle samtidig som hjemmekontoret skal håndteres. Arbeidsdagen er endeløs, pausetid går med til omsorgsoppgaver.
Og selvfølgelig har endringer i jobbsituasjon påvirket folks sosiale liv og psykiske helse. Ensomhet og savn rammer alle. Men kvinner lider særlig under pandemien ved at det er registrert mer familievold. Man tar ut frustrasjon på sine nærmeste. Partnervold er et stort samfunnsproblem, og Rødt vil sikre stabil finansiering av krisesentre i alle kommuner. For å sette søkelys på dette er Rødt Kongsberg med på en 8. mars-spleis til krisesenteret her.


Vi har nettopp hatt en opprivende lokal debatt om produksjon og salg av våpen. På kvinnedagen vil Rødt igjen understreke vår støtte til kvinner og barn i krigssoner, som lider under ulevelige forhold. Overgrep mot kvinner på flukt må stoppes!

Det er mye å ta tak i for å skape et samfunn der alle kan være seg selv i trygghet, uavhengig av kjønn og seksuell orientering. Vi vil heller ikke ha et samfunn der ungdom sliter med kroppspress, sexpress og dårlig selvtillit. Undersøkelser viser at over 90 prosent av landets jenter og over tre fjerdedeler av gutta er misfornøyd med utseendet. Å merke retusjert reklame er et steg i riktig retning. Vekk med skjønnhetstyranniet!

Foretaksmodellen og bedriftsøkonomisk overstyring i helsevesenet gjør mennesker om til stykkpris-enheter. Kvinneliv og kvinnehelse taper, det skapes uro og uhelse. Rødt vil sikre reell oppfølging og trygghet for kvinner i svangerskap, fødsel og barsel uansett hvor i landet de bor og arbeide for økte ressurser til forskning på kvinnehelse.

Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter er avgjørende for en bærekraftig utvikling og for å skape et samfunn med gode levekår for alle.


Kampen mot all kvinneundertrykking fortsetter!

God 8. mars!