Men hvorfor er dette så viktig å markere år etter år? Har vi det ikke godt i Norge, og burde vi ikke være fornøyde?

Vi vet at det fortsatt er store forskjeller på menns og kvinner lønn, og kvinner tjener 87 prosent av det menn gjør. Kvinner med høyere utdanning som sykepleiere og barnehagelærere tjener bare 80 prosent av menns lønn. Kan vi godta at kjønn fortsatt skal være en grunn til at arbeidet verdsettes ulikt? Jeg mener nei. I tillegg medfører det at vi ikke klarer å rekruttere og beholde sykepleiere, barnehagelærere, ergoterapeuter, ledere og andre til offentlige arbeidsplasser. Dette problemet kommer til å forsterke seg i framtiden.

Jeg vil komme med ett eksempel som viser problematikken lokalt. I helsesektoren er det vanskelig å rekruttere fagpersoner til lederstillinger på helsestasjoner, sykehjem og i hjemmesykepleie. En ny undersøkelse* viser at 75 prosent av ledere i sykehjem har vurdert å slutte i nåværende jobb i løpet av de siste 12 måneder. Blant ledere i hjemmesykepleien var andelen 71 prosent. Grunnen til at de vurderer å slutte er stor arbeidsbelastning, stort ansvar og at det er stadig vanskeligere å levere en faglig forsvarlig tjeneste. Dette er krevende lederstillinger med stort ansvar og med høye krav til utdanning og erfaring. Disse lederne er ansvarlige for en tjeneste som er helt avgjørende for folks liv og helse. Jeg vet at veldig mange av lederne i kommunene i Viken, får dårligere lønn enn andre ledere i kommunen. De får ikke lønn for utdanning, kompetanse og ansvar. Lønn er ikke alt, men jeg mener mangel på likelønn er medvirkende til at vi har stadig større problem med å rekruttere og beholde dyktige ledere.

Vi trenger gode ledere som har høyere utdanning innen ledelse og innen faget de skal lede. Det er helt avgjørende for å utvikle en god tjeneste til befolkningen framover. Mange av lederne er kvinner og det blir hevdet at kvinner ikke er like gode til å stille lønnskrav som sine mannlige kollegaer. Det kan være, men det er ikke hele bildet. Kommuner, arbeidsgivere og politikerne har et stort ansvar. I Norge har vi en lov om likestilling som sier at alle offentlige virksomheter, er pålagt å fremme likestilling, og å hemme diskriminering. Alle offentlige virksomheter skal hvert år gjøre rede for likestillingstilstanden i virksomheten. De har en aktivitets- og redegjørelsesplikt, som skal dokumenteres og være offentlig tilgjengelig. Jeg vil utfordre kommunene og sykehusene i Viken til å vurdere hvordan de jobber med å fremme likelønn og likestilling i sin virksomhet.

Likestilling er en viktig verdi som bygger på grunnleggende menneskeverd og menneskerettigheter. Vi skal ikke godta at noen diskrimminers på grunn av kjønn. Mangel på likelønn er mer enn et problem for den enkelte kvinne. Kommuner og offentlige instanser vil ikke få løst sine utfordringer i framtiden, dersom kvinner systematisk verdsettes lavere enn menn. Derfor er likelønnsdagen viktig.

(*Agenda Kaupang 2022 Førstelinjeledere i døgnkontinuerlige virksomheter)