I NRK kunne vi nylig lese at lensmenn føler seg nedprioritert og umyndiggjort. De mener innbyggerne i distrikta blir nedprioritert. Dette er alvorlig, men bekrefter det som kommer frem i ny forskning. Arbeidsforskningsinstituttets funn som ble publisert før jul viser at faglig skjønn er under press i politiet.

Forebyggende arbeid svekkes av standardisering og spesialisering i politiarbeidet.

En rekke erfarne politifolk har gang på gang advart mot utviklinga. Her er noen eksempler fra ulike deler av landet: Geir Tveit, leder av forebyggende avdeling på Grønland politistasjon ved Oslo politidistrikt fra 2003 til 2019, sa til Klassekampen i 2020: «Man har mistet de politibetjentene som kjente sine gater og som kunne håndtere ulike hendelser og snakke med alle typer folk hver dag (…) Politiet har kommet på etterskudd i å forebygge kriminelle gjenger.»

Politioverbetjent Svein Arne Hatlevik med 38 års erfaring fra forebyggende politiarbeid i Rogaland og Hordaland sa til Avisa Nordhordland i desember: «I realiteten har vi fjerna oss frå menneska vi er sett til å tene. Med det mistar vi mogelegheita til å vere nær menneska i distriktet, og mogelegheita til å gje tryggleik og å førebyggje».

Politioverbetjent Eirik Djupnes ved Finnsnes lensmannsdistrikt skrev i Nye Troms i januar: «Litt etter litt flyttes makt og ressurser mot sentrale strøk. Igjen sitter befolkningen i distriktene med et dårligere tilbud. Ledere med beslutningsmyndighet og fagmiljøer vil bli fjernere fra befolkningen. Nærheten til publikum blir mindre».

Disse tre har til sammen omtrent 100 års erfaring fra politiet. De har bakgrunn fra ulike politidistrikt i forskjellige deler av landet, men sier så å si det samme.

Danskene har gjennomført ei reform som likner på den norske «nærpolitireforma», men etter valget i 2019 har den nye regjeringa skifta kurs. Nå skal det etableres 20 nye lokale politistasjoner og nærhet, lokalkunnskap og forebygging skal prioriteres. Sentralt politibyråkrati skal kuttes kraftig.

Tidsskriftet Dansk politi skrev i februar 2020: «Det virker å være til stede, prate med mennesker og kjenne folk. (…) Synlighet i form av beredskap, som kjører hurtig forbi, virker derimot ikke. I hvert fall ikke, hvis den lokale forankring er fraværende. Alt det vet politiet godt.» (Fritt oversatt fra dansk.)

Her til lands skryter regjeringa av nærpolitireforma si, men må innrømme at de ikke har klart å få en eneste ekstra politipatrulje på norske veier selv om de la ned over 120 lensmannskontor. Resultatet av de ønska innsparingene ble i praksis at mange færre lokalsamfunn har tilstedeværende politi og at svært mange gjenværende kontor har færre ansatte enn før.

Senterpartiet mener det klokt å lytte til erfarne politifolk. Derfor vil vi at lokalt politi skal få mer ansvar og tillit igjen. Vi vil oppbemanne de politistasjonene som knapt har bemanning i dag. I tillegg vil vi etablere nye politistasjoner og politiposter der kommuner og bydeler ser behov for fast tilstedeværende politi.

Dessuten vil vi redusere sentralt byråkrati og konsulentbruk kraftig.

Siden 2014 har regjeringa brukt over seks milliarder kroner på konsulenter og andre tjenester i politiet. Det har blitt ansatt over 720 nye årsverk i sentralt politibyråkrati. Mindre rapporteringskrav og mer handlingsrom til politidistrikta og det lokale politiet vil være positivt. Tilstedeværelse, lokalkunnskap og det å kjenne folk i lokalsamfunn over hele landet fungerer både i bydeler, tettsteder og i bygder.