Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 28 gauper, som er fordelt på fire jaktområder i regionen. To av disse jaktområdene berører Viken.

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2, skriver statsforvalteren på sine nettsider. Totalkvoten for regionen er på 32 dyr, hvorav maksimalt 12 hunngauper eldre enn ett år. Fire dyr, inkludert tre voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene som kommer i løpet av jaktperioden.

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder:

Jaktområde 1: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, samt deler av Kongsberg og Ringerike, i Viken fylke – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.

Jaktområde 2: Midtre og vestre deler av tidligere Telemark fylke og Bykle og Valle kommuner i Agder – 10 dyr inkl. tre voksne hunner.

Jaktområde 3: Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner, samt deler av Ringerike og Kongsberg kommuner, i Viken fylke. Holmestrand, Horten, Tønserg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner, samt deler Skien kommune, i Vestfold og Telemark fylke – 5 dyr inkl. to voksne hunner.

Jaktområde 4: Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner, samt deler av Skien kommune i Vestfold og Telemark. Åmli, Froland, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder – 3 dyr inkl. én voksen hunn.

Jaktområde 5 – kvotefritt område: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

Jakt ut mars

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere og å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote.

Felling av gaupe i Viken skal uten opphold og innen 30 minutter meldes til Statens naturoppsyn. Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet.

Jakttid på gaupe er fra 1. februar til 31. mars. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av Viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Over 18 år

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglgevær og rifle.

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn.