Vern av Gruveåsen er et aktuelt tema i den offentlige debatten i Kongsberg, og det har blitt skrevet flere spaltemeter om den foreslåtte utvidelsen av Barmen Naturreservat i Laagendalsposten i løpet av det siste halvannet året. Dette innlegget kommer ikke til å ha et eneste argument verken for eller imot vern av Gruveåsen som naturreservat, men heller rette fokus på den politiske behandlingen av saken. Eller skal vi si mangel på politisk behandling?

For noen dager siden ble det i en kronikk fra Naturvernforbundet opplyst om at spørsmålet om vern av gruveåsen ikke hadde blitt behandlet i kommunestyret, men kun som en eventuelt-sak i formannskapet. Jeg synes dette virket litt rart, og begynte å lese i gamle artikler og leserbrev i Lp, samt protokollene fra politiske møter i kommunens organer. Jo mer jeg leser, jo mer skeptisk blir jeg til prosessen i kommunen når det gjelder denne saken.

Det hele starter i november 2019, da vi først kan lese i Laagendalsposten at Staten ønsker å utvide Barmen Naturreservat, slik at Gruveåsen vil bli en del av naturreservatet. Det refereres fra et uspesifisert møte hvor det luftes bekymringer. Hvem som arrangerer møtet står det ikke noe om i artikkelen.

Formannskapet sender brev

Så går det noen uker, og vi går fra bekymringer i et møte til å lese at formannskapet har sendt brev til Klima- og miljødepartementet der man uttaler at man ikke ønsker utvidelse av verneområdet. Ved å gå inn på protokollen for formannskapsmøtet 20.11.2019 ser man at dette var en eventuelt-sak på slutten av møtet, hvor ordføreren allerede har skrevet et utkast til brev før møtet. Formannskapet vedtar at Rådmannen skal ta utgangspunkt i ordførerens brev og sende en revidert versjon til departementet. I protokollen står det ikke noe om å drøfte saken i kommunestyret før man sender brevet.

I brevet som blir sendt og artikkelen i Laagendalsposten gis det uttrykk for at beslutningen er enstemmig. Noen uker senere kan vi lese i et leserbrev fra MDG sin representant i formannskapet at ikke alle er enige i den framstillingen. Hun skriver følgende:

«I formannskapet fikk vi saken om Utvidelse av naturreservatet Barmen som en eventuelt sak. Med svært tynt saksgrunnlag og uten kartmateriale ble diskusjonen tatt videre på e-post i etterkant av møtet med en kort frist til formiddagen etter.
Denne prosessen gikk for fort, og MDG fikk ikke frem sitt syn i saken på en god nok måte, det tar jeg absolutt selvkritikk på. Jeg vil likevel presisere at MDG ikke var med på den enstemmigheten som kom frem i brevet, og sa ifra om det.»

Interpellasjonen

Det er flere som reagerer på prosessen rundt brevet, og i det første kommunestyret i 2020 kommer det en interpellasjon fra Torill Mesna i SV om saken. Hun spør om ordføreren vil sørge for at saken om kommunens syn på utvidelse av Barmenreservatet snarest mulig blir tatt opp i kommunestyret.

Ordføreren svarer at det ikke er naturlig å gi svar på høringen om oppstartsmelding noe politisk behandling, men at svar på høringen om et endelig verneforslag skal gis politisk behandling, inkludert behandling i kommunestyret.

Denne uttalelsen vil det være naturlig å tolke som at kommunen ikke kommer til å levere noen høringssvar på oppstartsmeldingen, men at en høringsuttalelse først vil bli gitt når det endelige verneforslaget skal ut på høring. Et par uker senere kan man også lese følgende i Laagendalsposten i forbindelse med at departementet ikke har tatt det første brevet fra formannskapet til følge:

«Ordfører Kari Anne Sand vil også nå vente på at det foreligger et forslag.
– Når det kommer en konkret sak til høring, vil vi behandle den politisk, sier hun.»

Det virker på disse uttalelsene som om kommunen nå kommer til å vente til det endelige verneforslaget før de foretar seg noe mer i saken, synes du ikke? Men der tar du nok feil, for selv om man vil vente til det endelige forslaget foreligger før det behandles i kommunestyret så fortsetter administrasjonen med å sende brev, nå til Fylkesmannen siden prosessen med verneplanen har gått videre dit.

Nok et brev

Neste gang jeg finner tegn til saken i møteprotokollene er i et møte i UMU 24.02.2020. Her er det enda en eventuelt-sak hvor Ingebjørg Trandum fra AP spør om hvilken rolle UMU vil ha i forberedelse av saken til kommunestyret, siden svaret på interpellasjonen kun nevnte formannskapet. Hun spør også om oppstartsmeldingen kan legges fram for UMU. Svaret fra Rådmannen er at det vil være naturlig at denne saken vil bli behandlet i UMU. På det andre spørsmålet svarer rådmannen blant annet følgende:

«Rådmannen vil vurdere nærmere hvordan dette kan løses, med eventuell involvering av UMU, ut ifra møteplan, kalender og tid til disposisjon for saksbehandling, innstilling og politisk behandling. I alle tilfellet vil UMU kunne holdes informert om saken, og gis anledning til å komme med innspill til rådmannens behandling før uttalelse på oppstartsmelding sendes inn.»

Så her ser vi altså at vår litt naive tolkning av uttalelsene til ordføreren er feil. Det stemmer ikke at kommunen kommer til å vente frem til det endelige verneforslaget, men kun at man ikke vil involvere kommunestyret før den tid, selv om flere representanter har gitt uttrykk for at de mener kommunestyret bør se på saken på et tidligere tidspunkt. Men UMU kan jo alltids informeres og kunne komme med innspill siden de nå en gang etterspør det.

Neste UMU-møte er 27.04.2020, og UMU virker ikke å ha hørt noe mer om saken fra Rådmannen siden sist, siden Ingebjørg Trandum kommer med et nytt spørsmål om saken som eventuelt-sak:

«Så langt jeg kjenner saken har Fylkesmannen satt frist for uttalelse til oppstartsmeldingen til 27. april. Hvordan kan UMU nå komme med innspill til rådmannens uttalelse til oppstartsmeldingen slik det framgår av eventueltsvaret til UMUs møte 24. februar?»

Rådmannen svarer at kommunen har fått utsatt svarfrist, legger ved forslag til svarbrev til informasjon og anledning til innspill, og legger også med oppstartsvarselet og et tidligere svarbrev.

Rådmannen avslutter med «Rådmannen håper med det at UMU finner rådmannens intensjon om informasjon og mulighet for involvering oppfylt.» Igjen kan man fort få inntrykk av at kommunen ikke vil foreta seg mer før det endelige verneforslaget skal til politisk behandling i UMU og kommunestyret.

Det siste brevet

Så kommer vi til brevet kommunen sender i desember, og som det refereres til i kronikken jeg nevner i begynnelsen av dette leserbrevet.

Nå har altså ordføreren først sagt i januar 2020 at det er naturlig å vente med politisk behandling før høringsrunden ved endelig verneforslag, og Rådmannen kommer med en uttalelse i April 2020 som kan tolkes som at det ikke er mer UMU trenger å involvere seg i.

Likevel sendes det altså et brev i desember 2020, lenge etter høringsfristen for oppstartsmeldingen, men før det endelige verneforslaget er klart, og således før høringsrunden om dette. Dette brevet har også vedlagt uttalelser fra Kongsberg Skisenter AS og fra KNF. Så man mener det er for tidlig for kommunestyret å komme med høringsuttalelse, men videreformidler uttalelser fra andre aktører. Dette synes jeg virker veldig rart.

Jeg har ikke snakket med noen av de involverte, og kun lest møteprotokoller og artikler i Laagendalsposten for å prøve å få et bilde av hva som har skjedd, men for meg virker dette som et klart eksempel på manglende politisk involvering i prosessen.

Når man ser hvilket engasjement saken skaper i lokalsamfunnet er det for meg klart at kommunestyret burde vært involvert på et mye tidligere tidspunkt, uavhengig av hva jeg mener i diskusjonen om utvidelsen av verneområdet.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.