Vi kan lese i Laagendalsposten 18.05.2023 at det «Ligger an til bygging av Berntsengården likevel».

Det refereres her til at fylkeskommunen har hatt innsigelse som nå er foreslått trukket tilbake.

I kommentarfelt til saken er ikke bare selvsagt utbygger fornøyd, ordfører er glad og representanter for Høyre, Ap med flere både argumenterer for nybygget, samt «liker» saken.

Samtidig leser vi at Fortidsminneforeningen ved styreleder ikke er hørt i saken og vi forstår etter hvert at nybygget slik det nå er, ikke har vært på høring. Betyr dette at våre politikere vil trumfe igjennom nybygget «på kammerset», uten at folk i Kongsberg får komme med sine syn?

Det fremstår slik, også med referanse til temperaturen i kommentarer.

Jeg har tillatt meg å kommentere saken og er oppfordret til å skrive dette i et leserbrev.

Fortidsminneforeningen ved styreleder uttaler seg svært klart, i kommentarfeltet, om at dette nybygget ikke må bygges. Når foreningen uttaler seg så klart som Skinnes gjør i denne saken, så bør vår politiske ledelse vise respekt for uttalelsene. For offentligheten som ikke kjenner detaljene i saken, bør i det minste politisk ledelse svare opp. Hva er politisk ledelses vurderinger av de begrunnelser Skinnes har mht. byggehøyde og volum, solbegrensning på torget, torgets innskrenkning.

Vi vil også gjerne høre mer om dette fra Fortidsminneforeningen.

Vi har erfart i tidligere saker at en bør lytte til og ha respekt for de syn som kommer fra Fortidsminneforeningen. Som innbygger stiller jeg meg svært spørrende til hvorfor de tilsynelatende overses? Kongsberg kommune har myndighetenes ansvar på vegne av innbyggerne.

Med all respekt å melde!

Det kan ikke være noen begrunnelse for realisering av nybygget at utbygger er en person som fortjener respekt for idealisme, økonomisk evne og satsing på egen bolig i dette Vestsiden nærmiljø.

Slik det hevdes fra politisk hold.

«Berntsengården» ligger midt i torgrommet og bør restaureres tilbake til 1840-utseende for nettopp å være et bygg med en funksjon rettet mot torgaktiviteten. Det er i dag i forfall fordi det ikke er vedlikeholdt, men kan gjenoppstå som det fantastisk flotte bygget det engang var, til glede og nytte for Vestsiden og for torget.

Vi husker diskusjonene da det gamle fengselet ble foreslått revet. Bygget mot torget er et resultat av ønske om å beholde bygningshistorikken – det var her Kongsberg fengsel lå.

Det kommer en del foraktelige utsagn om de øvrige byggene rundt torget, men det er mye, mye god Kongsberghistorie knyttet til disse! At bankbyggets fremtoning er lite heldig kan ikke være begrunnelse for å fortsette på samme måte. Vi er mange som er glad i dette miljøet og de neste generasjoner bør få fortalt dette, heller enn foraktfullt å ville ødelegge og rive.

Kan det være fordi vi har politikere som er historieløse? Derfor bør en ha et minimum av respekt og litt klokskap og lytte til Fortidsminneforeningen.

Med de to voldsomme nye bygningsmasser, «Berntsengården» og «Meierigården», som nå er planlagt vil disse totalt dominere omgivelsene i denne del av Vestsiden. Det synes også å være en forfordeling ved at nybygget «Berntsenbygget» vil legge store begrensninger, ved å stenge for utsyn, «lys og luft», for leiligheter i nye «Meierigården». I forhold til boligattraktivitet så vil sannsynligvis bygget «Berntsengården» forringe attraktiviteten til bygget «Meierigården» mot Myntgata. To så voldsomme bygg vil fremstå særlig dominerende i denne del av Myntgata.

For å kunne beslutte bør det foreligge god informasjons- og beslutningsstøtte. Det foreligger sikkert eller bør foreligge oversikter, alternative scenario, som viser hvordan de nye planlagte byggene vil se ut i helheten på Vestsiden. Dette vil vi folk se og bli informert om.

Hele saken fremstår i dag som bare forferdelig trist! At Kongsbergs politikere har latt den gå så langt uten å se helheten i bygningsmassen rundt og med torget.

For å kunne ta gode beslutninger bør det være den helhetlige arkitektoniske løsningen på Vestsiden som bør være fokus. Ikke kun et og et bygg. De verdier som ligger i torget og utvikling av torgaktiviteten bør vernes. Kun på denne måten vil den helhetlige attraktiviteten og aktiviteten på denne del av Vestsiden kunne øke.