Arbeidet med å få bukt med skrantesyken fortsetter. Det jobbes nå fra flere ulike hold, for å finne den beste måten med å bli kvitt problemet med skrantesyke på.

Miljødirektoratet og Mattilsynet jobber med en felles anbefaling til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Målet er å begrense - og om mulig utrydde klassisk skrantesyke og samtidig bevare villreinstammen på Hardangervidda.

– For å begrense smitten med håp om å utrydde sykdommen, må flere omfattende tiltak iverksettes tidlig nok. Det er den samlede effekten av tiltakene som er avgjørende for resultatet. Når det gjelder spørsmålet om å ta ut hele stammen på Hardangervidda, ser vi ikke at det er faglig grunnlag for å anbefale det ut fra denne VKM-rapporten, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet til hjorteviltportalen.

Noen av tiltakene som Mattilsynet og Miljødirektoratet vil jobbe videre med i samarbeid med berørte aktører er :

  • redusere villreinbestanden på Hardangervidda
  • minimere andelen voksen bukk i bestanden på Hardangervidda
  • forhindre inn- og utvandring av rein til Hardangervidda
  • redusere eller holde omkringliggende hjorteviltbestander på et lavt nivå
  • utvide villreinens arealbruk på Hardangervidda
  • hindre menneskeskapte samlingsplasser for hjortevilt