Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper;

-Solidaritet med andre mennesker.

-Solidaritet med fremtidige generasjoner.  

-Solidaritet med dyr og natur.

For oss er ikke kampen for et bedre miljø og et bærekraftig samfunn kun et kapittel i vårt program, men fundamentet all vår politikk bygges på.

For å stanse global oppvarming samt skape et samfunn som baserer seg på fornybare ressurser er det viktig at vi handler nå.

Vi i Miljøpartiet De Grønne i Kongsberg mener at svært mange av de mest effektive tiltakene kan gjøres lokalt. En stor kommune som Kongsberg kan gjøre en vesentlig forskjell.

Vår politikk bygger på en grunnleggende forståelse om at et samfunn må være i balanse med naturen og ressursene. Vi kan ikke forbruke mer enn det planeten tåler.

-Vi vil prioritere gående og syklende foran mer privatbilisme

-Vi vil prioritere bedre ressursforvaltning, vedlikehold og smartere forbruk fremfor mer miljøfiendtlig forbruk.

-Vi vil prioritere en Grønn omstilling av samfunnet.

-Vi vil prioritere de svakeste i samfunnet, fremfor de som klarer seg selv.

Et Kongsberg med Miljøpartiet De Grønne i kommunestyret vil bety en vesentlig forskjell.

Gjennom vår politikk vil MDG verne om verdiene livskvalitet, nyskaping og fellesskap. Vi viser politisk mot og gjennomfører uredd politikken vi har gått til valg på – ved å være ærlige og tydelige vil vi beholde troverdighet blant våre velgere.

HVA HAR VI FÅTT TIL I PERIODEN 2015-2019?

* Har innført klimaregnskap i Kongsberg kommune.

* Prioritert midler til gang og sykkelveger.

* Gang og sykkelbro ved Kongsberghallen ligger inne i budsjett for 2019 og 2020. Samfunnsdelen har klima som en av fire satsingsområder i kommende periode. Økning i antall psykolog hjemler og ha tilsatt egen kommunepsykolog.

* Etablert psykologtjeneste i det faglige teamet innenfor kommunehelsetjenesten. Sterke resultater for energieffektivitet er innført på kommunale bygg.

* Startet forprosjekt om økosamfunn.

* Satt søkelyset på vern av truede arter.

* Satt søkelyset på bevaring av matjord.

* Kommunen ivaretar grøntarealer med fokus på insekter generelt og pollinerende insekter spesielt.

* Jobber mot fylket for å styrke kollektivtrafikken/busstilbudet.

* Fått kommunen til å fase inn elbiler og elsykler til bruk for de ansatte i utøvelse av tjenestetilbudet.

* Tiltak for reduksjon av matsvinn vedtatt i budsjett 2019.

* At kommunen skal tilby komposteringskurs og redusere renovasjonsavgiften for dem som komposterer.