Først av alt, det er hyggelig og høre at mange mener at Viken leverer gode tjenester, for det er også det denne saken handler om, hvordan tjenestene skal forvaltes og politisk styres de neste 50-100 åra.

For ja, vi i Viken leverer godt på partiprogrammet til partiene som styrer, med en bakgrunn i det som fungerte i de tre tidligere fylkene har vi i Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet og partiene på venstresiden bygget stein for stein og tilrettelagt for gode tjenester, på samme måte må man jo ved en etablering av nye fylker tar med seg det man har gjort i Viken.

Men er det på grunn av Viken vi leverer godt? Jeg mener man kunne gjort det samme i Buskerud og god Arbeiderpartipolitikk i Viken vil også være god Arbeiderpartipolitikk i Buskerud, Østfold og Akershus

I denne debatten ønsker jeg å trekke frem noen perspektiver

Den første handler om representasjon Ikke bare i et fremtidig Viken fylkesting , men hvert enkelt politisk parti, i idretten, i fagbevegelsen, i frivilligheten osv. For dette er sentralisering!

Avstanden mellom fylkets innbyggere og de som er beslutningstakere øker, reell politisk makt legges på færre hender. Det gjøres i politikken, det gjøres i frivilligheten, idretten, fagbevegelsen og i alle deler av samfunnet ved en sentralisering, det svekker demokratiet, og vi vil på sikt nærme oss et politisk elitesamfunn med sammenligning til land vi rister på hodet av i dag.

Et annet perspektiv er at regionreform er ikke noe vi bør drive med hvert fjerde år, det er noe som bør gjøres ordentlig og organiseringen må stå seg over tid

Landets inndeling av stat, fylker og kommuner og valgkretser er en slik sak. Så fikk vi ikke noe regionreform som står seg med regjeringen Solberg, vi fikk et makkverk av et kompromiss mellom fire partier, hvorav to (H og Frp) vil avvikle det fylkeskommunale nivået og de to siste (Krf og V) partiene ikke hadde noe gjennomslag for en satsing på fylkeskommunen, og resultatet fra den blåblå regjeringen ble en regionreform ingen ville ha. Så kan det tenkes at det sikkert fra enkelte var med et håp om at debatter som denne vi er vitne til nå til slutt vil kvele hele det regionale nivået i Norge, og foreta en enda større sentralisering. Solbergregjeringens feilslåtte regionreform har kostet det offentlige, frivilligheten, idretten og privat sektor store summer. At reformen ikke var forankret, vises tydelig i disse dager, og ansvaret for disse kostnadene bør legges til de som gjorde en så elendig jobb i utgangspunktet.

Men så er jeg også ydmyk på at mitt eget parti kunne gjort det bedre. Vi har som parti heller ikke klart å skape noe mer av fylkeskommunen, og det må vi, om det regionale nivået skal stå seg de neste 50-100 årene, med god politisk styring og en nærhet mellom velger og beslutningstaker.

Så registrerer jeg at enkelte mener at fylkets oppgaver fint kunne løses av kommunene, men da kreves større kommuner, og igjen økes avstandene mellom innbyggere og beslutningstakere.

Derfor er min mening som fylkestingsrepresentant i Viken, som aktiv i både frivilligheten, organisasjonslivet og Arbeiderpartiet på lokalt og fylkesnivå at Viken bør løses opp og det bør etableres tre nye fylker. Det tjener våre innbyggere og det tjener demokratiet og samfunnsmodellen som har ligget til grunn for mye av det som gjør at Norge er et godt land å bo i. Saker som er politisk prioritert i Viken kan også prioriteres i et fremtidig Buskerud.