At Drammen er en naturlig eksporthavn for tømmer fra skogene på Østlandet, spesielt vest for Oslo har vi visst i mer enn 500 år. Drammens utvikling er tuftet på tømmer, av helt opplagte grunner. Det er der tømmeret fra vassdragene i fylket vårt møtte sjøen og kaikanten. Tømmeret skapte den økonomisk utvikling og velstand i Drammensområdet og gjør det fortsatt om enn i noe mindre grad.

Dagens tømmerterminal på Lierstranda ble etablert i 1979 da Tofte cellulosefabrikk trengte tømmer. Lektertransport fra Lier til Hurum ble en viktig del av tømmerforsyningen. Lierstranda hadde og har fortsatt en nær ideell beliggenhet for en tømmerterminal. I 2017 ble det eksportert ca. 300.000m3 tømmer, hovedsakelig til Sverige.

Området hvor tømmerterminalen ligger eies av Eidos ( Lier kommune), Drammen havn og Bane Nor Eiendom. Statkraft kjøpte arealene som tilhørte Sødra Cell. De har en leieavtale for terminalen fram til 2029. Terminalen framleies til DVT (Drammensregionens virkesterminaler) som har konsesjon fram til 2022.

En havn må nødvendigvis ligge ved sjøen, det forstår alle. Konflikten om tømmerhavna dreier seg mer om den underliggende konflikten om næring kontra boliger. Skal vi i Buskerud legge til rette for at skognæringen skal få en framtidig utskipningshavn, og importhavn når det trengs, eller skal vi ensidig legge til rette for boligbygging og eiendomsutvikling på de arealene som vi snakker om.

Skal vi sørge for at vi får næringsutvikling og at vi får verdiskaping av tømmerstokken som både vil skape nye arbeidsplasser, bli en svært viktig brikke i omleggingen av økonomien til en grønnere økonomi som baserer seg på fornybare ressurser og kan erstatte nesten alt som vi i dag produserer av olje.

Buskerud Senterparti mener at vi må skape verdier, bygge framtidsrettet industri og gi plass til næringsvirksomhet. Naturligvis må det også bygges boliger, men det ene må ikke utelukke det andre. Næringsvirksomhet må noen ganger ha fortrinn for eiendomsutvikling, dette er en av de gangene den bør ha det.

Derfor er det så viktig å få etablert en framtidig tømmerhavn som nødvendigvis må ligge ved sjøen men også ligge slik til at den tilfredsstiller skognæringens og industriens behov for virkesflyt. En havn som gjør at vi ikke må transportere tømmer lengere og laste om tømmerstokken flere ganger enn strengt tatt nødvendig for å redusere utgiftene til transport og tømmerhåndtering og derigjennom gjøre industrien konkurransedyktig og gi den mulighet til å skape framtidige arbeidsplasser, bidra til det grønne skiftet og bidra med skatteinntekter som alle får glede av.

Buskerud Senterparti synes det er flott at Fylkeskommunen nå tar ansvar for å lage en regional plan for tømmerterminal som skal veie samfunnsmessige hensyn mot hverandre, og foreslå plassering av ny framtidig tømmerhavn i Drammensfjorden/Oslofjorden.

Det er bemerkelsesverdig at Høyrepartiene med støtte fra Krf i Fylkestinget har gått i mot dette viktige arbeidet. Det viser klart at Høyrepartiene ikke vektlegger næringsutvikling og industriens behov, ei heller skognæringens behov for en avklaring på framtidig tømmerterminal. Det synes Buskerud Senterparti er svært foruroligende.