Kongsberglista og Berjasaken

Av
DEL

LeserbrevÆres den som æres bør.
For de fleste lesere av Lp skulle byggesaken på Berja Senter være godt belyst gjennom flere oppslag i avisen som reportasjer og leserinnlegg.
Som innflytter til Kongsberg kommune i 2012 og kjøp/overtagelse av ny leilighet på Berja Senter i desember 2012 så har det mildt sagt vært en lang og tung vei å gå for at utbygger ville gå med på utbedringer. Kommunen har heller ikke vist stor velvillighet til handling før politikere fra Kongsberglista tok tak i saken.

Det ser unektelig ut til at i denne saken så har utbygger blitt hørt og byggesaksavdelingen har brukt argumentasjon mot sameiet som, «det er jo påstand mot påstand». Alle fagrapporter som er produsert og levert byggesaksavdelingen fra sameiet er satt til side. Fra utbygger er det kun lever bestridelser uten skikkelig faglig dokumentasjon.

Her snakker vi om utbedringer som er nødvendig for at bygget skal få ferdigattest. Spesielt brannsikkerheten har en rekke ganger vært påpekt overfor kommune og brannvesen med alvorlige mangler. At første del som gjaldt brannsikring av dører og vinduer ble utbedret kan en ikke si skyldes initiativ verken fra kommune eller brannvesen. Det var oppslag i Lp om manglende brannsikring av dører og vinduer som stoppet ferdigattest samme dag som utbygger og arkitektkontor satt i møte med kommunen for å skrive ut ferdigattest.

Grunnet fare for liv og helse, ble det fra kommunens side også satt frist for retting av avvik vedrørende sprinkling av svalgang til den 11.08.2019. Fristen ble dagmulktsanksjonert.
Etter å ha bodd seks år i en brannfelle, har så smått de første store utbedringer begynt. Pålegg om engangsbeløp og døgnbøter med frist er satt til 11.08.19 i denne saken.

I leserinnlegg i Lp, 03.05.19 beskrives fire dokumenttilsyn der tre i skrivende stund er gitt frister for retting med dato 11.08.19 og 01.10.19. Hvert pålegg er gitt dato for utbedring med døgnmulkt som engangsbeløp på 100.000,- og døgnbøter på 5000,-
Dette gjelder støyplager, manglende brannsikkerhet, manglende ventilasjon. Manglende sluk i vaskerom gjenstår å bli døgnmulktsanksjonert.
Byggesaksavdelingen i kommunen fikk så tidlig som i januar 2013 beskjed om at mye var galt med bygget. Altså to måneder etter innflytting ble første støyrapport sendt byggesaksavdelingen. Rapporten konkluderer med en meget stor overskridelse av forskriftskrav til støynivå fra tekniske installasjoner i nærings‐ og servicevirksomhet.

Saken ble meldt Fylkesmannen i Buskerud, først i 2013 og så i 2018. I 2013 gir kommunen tilbakemelding om at de vil følge opp støyproblemene hvis tiltaket ikke er i tråd med gjeldende regelverk og det vil bli fulgt opp som ulovlighetssak. Lydmålinger har på dette tidspunkt viste store overskridelser.

Kommunen skal legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller tekniske krav. I ettertid viser det seg at kommunen i støysaken ikke har sett til at det forelå akustiske prosjektplaner før igangsettingstillatelse ble gitt.

I 2018 ber Fylkesmannen i Buskerud på nytt kommunen om å følge opp alle dokumenttilsynene. Så langt sameiet kjenner til så ble ingen av sakene fulgt opp etter anmodning fra Fylkesmannen.

Slik sett har og er det svært vanskelig å nå frem med klager i en byggesak som dette, selv med skikkelig fagkyndige rapporter som dokumentasjon. Fylkesmannen har ingen instruksjonsmyndighet overfor kommunene og Sivilombudsmannen arbeider ut fra prinsippet om etterfølgende kontroll. Det betyr at i klagesaker kan en vente i årevis før pålegg fra det offentlige foreligger og løsning finner sted.

Da gjenstår for de fleste bruk av advokat med store kostnader som følger når kommunen heller ikke er villig til å følge opp tilsynsplikten, jfr. Plan- og bygningsloven § 25-1.

«Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd».

I denne spesielle byggesaken på Berja Senter har sameiet vært så heldig at en del politikere fra Kongsberglista etter oppslag i Lp har fattet interesse og tatt kontakt. Denne kontakten må vi som beboere applaudere.

Etter møte med teknisk avdeling med leder av UMU og kommunalsjef tilstede så ser vi som beboere en løsning på et 6-årig langt mareritt med støyplager og overopphetede soverom. Ingen tvil om at slike problemer går ut over helse og trivsel.

Brannsikring har vært allment kjent over lang tid og her begynte samarbeidet med folk fra Kongsberglista som eneste parti.

I møte med teknisk avdeling, 26.03.19 forlangte leder av UMU at utvalget vil følge saken videre og byggesaksavdelingen vil rapportere til UMU fremover.

At Kongsberglista har flere medlemmer i UMU som har satt seg inn i saken vår har nok også hatt uvurderlig betydning.

Enhver innbygger i kommunen må ha tillit til at deres byggesak får skikkelig behandling og oppfølging med de kontrollrutiner som Plan- og bygningsloven beskriver.

Det skal være unødvendig med et tidsperspektiv på ca. 6 år før en byggesak får sin avgjørelse i forvaltningen.

Handlekraftige politikere vil vi som innbyggere i Kongsberg ha.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags