Siste runde i Påterud

Av
DEL

LeserbrevLp har tidligere skrevet om forslag til boligbygging i Påterudgrenda. Saken er korrekt framstilt.

Referatet fra siste UMU-møtet viser at mindretallet i UMU nå lager et problem av at flertallet vil avvise den framlagte reguleringsplanen.

Flertallet i UMU foreslår at boligene flyttes innenfor et område som allerede er avsatt til boligbygging i kommuneplanens arealdel. Det foreslås å legge boligene på fjellgrunn slik at jorda vernes og at boligene blir mindre dominerende i landskapet. Dette for å ivareta kulturlandskapet og grendas særpreg. Dette siste argumentet er minst like viktig som det første.

Mindretallet mener en ikke kan gjøre dette på et så sent tidspunkt i saksprosessen, og at utbyggers forutsigbarhet ikke ivaretas. Som de naboer som har spilt inn de høringssvar som flertallet i UMU har valgt å lytte til, må vi få kommentere dette.

Offentlig høring er en del av prosessen. Vi har blitt bedt om å ytre oss om en konkret framlagt reguleringsplan. Vi har kommet med innspill når det ble åpnet for det. Det kunne ikke skjedd før nå.

Vi er ikke kategorisk i mot boligbygging i området, men ber kun om at disse flyttes innenfor det området som allerede er regulert til boligformål.

Hvis man nå ikke kan foreta justeringer av fremlagte planer fordi forutsigbarhet forsvinner, er den eneste logiske konklusjon at en også må slutte med offentlig høring på en framlagt reguleringsplan.

Vi er godt fornøyd med at flertallet i UMU valgte å legge vekt på våre innspill. Det er nemlig ikke slik som rådmannen skriver i saksutredningen at det framlagte forslag i liten grad påvirker kulturlandskapet. Det ser man lett om en ser på det vedlagte flyfoto som følger saken og som Lp har brukt. Ei grend med boliger midt ute på et jorde - er ikke lenger ei grend, men området som er i ferd med å bli et boligfelt.

I så måte er det ikke bare Påterudgrenda som står på spill. Den foreslåtte utbygging er godt synlig i terrenget og vil dermed forandre karakteren på kulturlandskapet i hele Hedenstad-område.

Det er rett at en påfører grunneier mer arbeid med ny uttegning av tomtene på naboarealet, kanskje blir VA-anlegget noen meter lengre og alt må sågar på ny høring.

Ja, beklageligvis er det en risikosport å fremme forslag om utbygging. En vet ikke om en får lov før saken er sluttbehandlet. Politikere kommer og går. Det er ikke de samme som behandler saken i dag som i sin tid la ut arealet i kommuneplanen.

Samfunnet og folks prioriteringer endrer seg med tida. Derfor er det høring når reguleringsplanen framlegges. Derfor er saken ikke avgjort før kommunestyrets avgjørelse 15. mai.

Vi håper at UMU sitt flertall står seg i kommunestyret.

Knut A. Haukelid og Bjørn Erik Dalshagen

Nabo

Hedenstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags