Elverksaken - hva er vi imot og hva er vi for

Av
DEL

LeserbrevNei, vi har ikke tenkt å selge Flesberg elverk til Ringerikskraft.

Nei, vi har ikke tenkt å selge kommunens aksjer i Flesberg elverk.
Nei, vi er ikke imot å slå sammen elverka i Flesberg og Rollag.
Ja, vi er imot å overføre store verdier fra aksjonærene i Flesberg til aksjonærene i Rollag.
Ja, vi er imot å la en historisk mulighet for å slå sammen elverka i Numedal gå fra oss.
Og vi er for at kommuner samarbeider om oppgaver som best løses i en større geografisk enhet.

Ringerikskraft har som kjent nylig fusjonert med kraftlaget i Nore som var heleid av Nore og Uvdal kommune. Like etter dette ga Ringerikskraft et såkalt indikativt bud på Flesberg elverk. De har også gitt et foreløpig verdianslag på Rollag elverk.

Ringerikskraft er eid og kontrollert av Ringerike, Hole og Nore og Uvdal kommuner, med det kommunalt eide KLP som medeier. I tillegg til linjenettet eier Ringerikskraft også en rekke kraftstasjoner. Selskapet har satset på en desentralisert struktur, med tilstedeværelse i hele konsesjonsområdet sitt.
Initiativet fra Ringerikskraft er i realiteten en invitasjon til interkommunalt samarbeid om kraftforsyning og fiberutbygging i Ringerikskommunene og Numedalskommunene.

Konsernstyret i Ringerikskraft behandlet det indikative budet den 7. mai. Konsernstyret fastsatte da rammene for hva som skal inn i et bindende tilbud om sammenslåing:
• Verdien på Flesberg elverk settes til kr 130 - 150 mill.
Dette er kr 55 – 75 mill over verdiansettelsen lagt til grunn ved fusjonen med Rollag.
• Aksjeeierne i Flesberg får en samlet eierandel på ca 10% i Ringerikskraft.
• Garantert redusert nettleie i størrelsesorden kr 2000 – 2500 pr år for privathusholdninger/privathytter
• Ingen oppsigelser av ansatte. Fortsatt lokal tilstedeværelse i Flesberg.
• Videreutvikle samarbeidet med lokale entrepenører.
• Garantert årlig utbytte. (Samlet for aksjonærene i Flesberg i størrelsesorden 3,5 mill).
• Utbygging av fiber. (Det stilles til rådighet kr 50 mill).

Myndighetene har stilt som krav at fra 01.01.2021 må elverkene ha opprettet selskapsmessig skille mellom monopolvirksomheten og all annen virksomhet. Det vil si at nettvirksomheten og kraftsalget og fibervirksomheten ikke lenger kan drives av samme selskap. (I tillegg må alle selskaper med over 10.000 kunder innføre et funksjonelt skille mellom konkurranse og monopol basert på virksomhet.)
Deling av aksjeselskap krever minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. På generalforsamlingen den 10. februar ble ikke slik stemmetelling gjort. Derfor er ikke saken om fusjon med Rollag avgjort.

Rollagalternativet har, slik vi ser det, fire hovedsvakheter:
1. En ineffektiv og uoversiktlig selskapsstruktur. Fusjon med konsernmodellen gir hele fem selskap: to eierselskap (de opprinnelige everka), ett morselskap eid av eierselskapa og to driftsselskap som igjen er eid av morselskapet. Alle fem selskapene med egne styrer og generalforsamlinger. En åpenbart tungvint og ineffektiv måte å drifte den tross alt beskjedne og oversiktlige virksomheten vi her snakker om.

2. Svekket innflytelse for eierne. Myndighet flyttes fra generalforsamlingen i elverket via det felles eide morselskapet og ned til de fusjonerte driftsselskapene. Her er det generalforsamlingene i disse selskapene som har den avgjørende myndigheten. Disse generalforsamlingene vil trolig bestå av styrene i elverkene. I tillegg kan mindretallet fra Rollag blokkere beslutninger som krever to tredjedels flertall, selv om et stort flertall i Flesberg finner beslutningen gunstig.

3. Et fusjonert Rollag og Flesberg elverk er fortsatt lite. En videre fusjon med en større aktør er derfor overveiende sannsynlig innen kort tid. Elverksstyret har også sagt at dette kan komme til å skje.

4. Omfordeling av store verdier fra aksjeeierne i Flesberg til Rollag. Eierbrøken som styret går inn for er 33,4/66,6. Bokførte verdier og markedsverdier som antydet fra Ringerikskraft, tilsier imidlertid en eierbrøk i området 27/73. Valg av eierbrøk gir varige konsekvenser. Eierbrøken er grunnlaget for fordeling av alt fremtidig aksjeutbytte, og gir store økonomiske utslag den dagen man skal fusjonere videre. Det er vanskelig å se annet enn at markedsverdien gir det mest korrekte grunnlag for eierbrøken. Derfor er det avgjørende viktig å få fram et bindende bud på de to elverka.

En enkel og oversiktlig måte å organisere et fusjonert Flesberg/Rollag elverk, er ved kun to selvstendige selskap (nettdrift og kraft/fiber). Denne modellen tilfredsstiller myndighetenes krav om selskapsmessig skille. Med denne modellen kan aksjeeierne i Flesberg og Rollag sitte sammen i de to generalforsamlingene. Slik beholder aksjeeierne mye mer kontroll over virksomheten sammenliknet med konsernmodellen. I denne modellen må aksjeverdien omregnes til en felles verdi for Flesberg- og Rollagaksjer. Skjer dette i samsvar med reelle markedsverdier, skjer det ingen omfordeling av verdier. Og slik vil fusjonsdebatten kunne legges død!

Rollag elverk er et av Norges aller minste elverk, og har en faretruende svak likviditet. Selskapet har derfor små muligheter for å drive videre alene særlig lenge. De må fusjonere enten med Flesberg eller en annen større aktør, eller eventuelt begge. Siden Nore har fusjonert med Ringerikskraft, er det Ringerikskraft som er den mest aktuelle samarbeidspartneren av de store aktørene. Skjer det at både Flesberg og Rollag fusjonerer med Ringerike, blir faktisk også den gamle drømmen om felles kraftforsyning i Numedal en realitet!

Fusjonen ga Nore særdeles gode betingelser. Det foreløpige tilbudet til Flesberg indikerer en minst like god avtale. Det er rimelig å anta at også Rollag vil få et godt tilbud om de åpner for det. Det er derfor uforståelig at elverksstyret under henvisning til at de har en foreløpig avtale med Rollag, blankt avviser å ta opp med Rollag om det kan være verdt å undersøke nærmere hvilke muligheter som ligger i Ringeriksalternativet. Ja, at de til og med direkte motarbeider ei aksjonærgruppe som representerer tre firedeler av aksjekapitalen, og som gjerne vil ha fram et bindende tilbud for å få kunnskap om den reelle markedsverdien. Samt kunnskap om et reelt alternativ til Rollagfusjonen. Det burde være åpenbart i interessene til aksjonærer, ansatte, abonnenter og hovedeierne Flesberg og Rollag kommune, at mest mulig faktakunnskap kommer på bordet før den endelige avgjørelsen tas.
Ja, vi er for å ta avgjørelser basert på fakta og kunnskap!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags