Gruveåsen trenger et aktivitetsvern

Av
DEL

LeserbrevDet jobbes nå med en utvidelse av Barmen naturreservat. Gruveåsen er foreslått som aktuelt område for et skogvern. Motivasjonen er Stortingets ønske om å verne inntil 10% av skogareal i Norge. For å få vernet mest mulig i løpet av kort tid, ser staten på areal den selv eier i tillegg til frivillig vern.

På Kongsberg er det i dag 14 naturvernområder på ca. 160 km2 (20% av Kongsbergs areal), samt et Kulturminnevern i Gruveåsen på ca. 25 km2. En utvidelse av skogvernområdet på Knutefjell vil bli på ca. 30 km2 (skogvern på ca. 22% av Kongsberg kommune).


Knutefjell og spesielt Gruveåsen, er Kongsbergs viktigste område for friluftsliv og utendørs idrett, både organisert og ikke minst uorganisert. Dette er et område som brukes både sommerstid og på vinteren; til fots, på sykkel, med kart og kompass, med badetøy, med telt, på ski, med akebrett, med pulk, med truger og på skøyter når isen legger seg på høsten. Nærheten til byen gjør at Kongsbergs befolkning har et svært attraktivt turområde i kort avstand og gir god helsegevinst og et lavt CO2-utslipp sammenlignet med alternative turområder.


Et eventuelt skogvern vil legge begrensninger både på uorganisert og spesielt organisert aktivitet og ferdsel. Ser vi på vernebestemmelsene for Barmen så står det, §3 punkt 5: Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt. For eksempel er det mange skoleklasser som bruker området ved Elsedam til overnattingstur. Dette er ikke forenlig med denne paragrafen. Videre står det i §3 punkt 7: Bruk av sykkel eller hest utenom eksisterende veger er forbudt. Gruveåsen er et eldorado for stisyklister. Ønsker vi å stoppe denne aktiviteten, eller ønsker vi å kunne utvikle dette videre? I §5 åpnes det opp for å gjøre unntak etter søknad. F. eks. for å gjennomføre Knuteløpet, har KNP Bedriftsidrettslag måttet søke om å bruke skitraseen fra Barmen over Knuten. Søknaden ble godkjent for 5 år frem til 2020. Det må derfor søkes på nytt for neste sesong.

Forvaltningen flyttes fra Kongsberg hvor Statskog sitter, til Miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. Man må f. eks søke om å foreta vedlikehold av eksisterende skiløyper og arrangere mindre aktiviteter. På Skrim hvor det er godkjent en sti- og løypeplan, måtte løypekomiteen søke om å rydde skitrasé og befaring og rydding måtte skje i arbeidstiden. Løypene driftes på dugnad, så det å flytte mer aktivitet over på dagtid hvor mange må ta seg fri fra jobb, vil ikke styrke frivilligheten og dugnadsinnsatsen.


Gruveåsen er attraktivt ved at skogen er relativ åpen og kulturminner er godt synlig. Området har allerede en vernebestemmelse knyttet til alle kulturminnene etter Kongsberg Sølvverk. Dette er unikt for Kongsberg og er noe vi på Kongsberg er stolte av å kunne vise frem. Med et evt. skogvern vil det legges sterke restriksjoner på pleie av skogen. §3 punkt 1 (Barmen): Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet … Dette betyr et forbud mot hogst og at mange av områdene over tid vil gro igjen og redusere både sikt og i verste fall skade kulturminner.


I Gruveåsen er det noen mindre areal med biotoper med høy verneverdi. Slik forslaget er presentert, har man inkludert store områder med lav verneverdi i tillegg til områdene med høy verdi. Gruveåsen er i perioden etter 1624 Norges mest industrialiserte område. Kongsberg Sølvverk var Norges største bedrift i denne perioden og det er ca. 1000 km gruveganger, 300 sjakter og 1500 skjerp, mesteparten opparbeidet med fyrsetting. I §2 Formål for Barmen står det «Formålet med fredningen er å bevare et tilnærmet urørt naturområde». I Gruveåsen er det knapt en stein som ikke er flyttet på. Det er nettopp det som er det unike med Gruveåsen! Da er det et paradoks at dette gamle industrialiserte området skal vernes etter dagens vernebestemmelser for gammel skog!


Alternativt til et skogvern er å styrke og forene Kulturminnevernet og idrett- og friluftsaktiviteter i området. Vi må sikre nåværende og fremtidig brukere adgang til Kongsbergs bymark uten for mange restriksjoner. Vi må ta høyde for at nye brukergrupper og anlegg kan komme til, vi ser at klima er i endring og at dette skaper nye behov fremover. Dette må som i dag, skje regulert gjennom Kulturminnevernet og Friluftsloven. Samtidig bør det legges begrensninger på skogsdriften i området. Skogen i Gruveåsen må skjøttes på en skånsom, manuell måte for å opprettholde en åpen skog som synliggjør kulturminnene vi på Kongsberg med god grunn er stolte av.
La oss derfor hegne om Gruveåsen for å sikre kortreist aktivitet og positive helseeffekter! Dette er ikke forenlig med et skogvern.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags