Formannskapets raske nei til Knutefjell-vern

I dag er kulturminnene i Knutefjell vernet, men ikke skogen.

I dag er kulturminnene i Knutefjell vernet, men ikke skogen. Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Den 20.11 i år tok formannskapet i Kongsberg opp en eventuelt-sak på slutten av møtet: Vern av Knutefjell-området. Ordføreren fikk flertall for en uttalelse til Klima- og miljødepartementet om at Kongsberg kommune motsetter seg naturvern av Knutefjell-området.

Knutefjell-området er Kongsberg bys nærmeste, større friluftsområde med svært store naturverdier. I Biofokus sin rapport beskrives spesielt kjempefuruene, trær på hele 200-300 år. Kanskje finner vi her over 1000 stykker, slike tettheter av kjempefuruer er ellers ikke kjent i Skandinavia. Treslaget furu har maksimal biologisk alder opp mot 800 år. Og når trærne dør, kan de bli stående som tørre, såkalte «gadder» i 100-200 år. Både som levende og ikke minst tørre er disse svært viktige levesteder bl.a. for mange sjeldne lavarter. Levende og døde kjempetrær er også unike «boligmuligheter», spesielt for større hullrugende fugler som eksempelvis ugler. Eldgamle trær er både «historiebøker» og «antikviteter» i skogsnaturen. I tillegg gir slike trær oss mennesker store naturopplevelser, vi får en følelse av å ferdes i den opprinnelige naturen.

I formannskapets brev til Klima- og miljødepartementet står det i konklusjonen: «Formannskapet er samlet av den oppfatning at de ikke ønsker en utvidelse av verneområdet.» Altså en utvidelse av Barmen naturreservat slik at det statlige eide Knutefjell-området inkluderes i naturvernet.

Knutefjell-området er i dag vernet etter Kulturminneloven. Kulturminnene er altså vernet, men ikke naturkvalitetene. Klima- og miljødepartementet skriver i brev av 31.10-2019 til fylkesmannen i Oslo og Viken om denne problemstillingen i Knutefjell-området: «Skogvernkvalitetene her er nasjonalt viktige og i stor grad unike, og ikke omfattet av verneformålet i den eksisterende verneforskriften for kulturmiljøfredningen. Etter vår vurdering er denne forskriften i liten grad til hinder for hogst av den verneverdige skogen.»

Kombinasjonen av et naturvern med dagens kulturminnevern krever helt spesielle tilpasninger i en framtidig naturvern-forskrift, slik at begge formål kan ivaretas på en fleksibel måte. Og, denne type tilpasninger er jo absolutt mulig!

Burde ikke Kongsberg kommune vente med å si ja eller nei til vern, inntil man har god oversikt både over forslag til avgrensning av verneområdet og forslag til vernebestemmelser?

Et framtidig verneforslag for Knutefjell-området vil jo sendes ut på offentlig høring. Da vil alle få god anledning til å komme med innspill og synspunkter. Ønsker virkelig folk i Kongsberg allerede nå at verneprosessen stoppes? For dette kan bli en realitet dersom Klima- og miljødepartementet tar formannskapets uttalelse til følge. Da vil skogen kunne hogges ut fra vanlige økonomiske vurderinger i årene framover. Hvor mye vil betalingsvilligheten være for kjempefuruer om 5 år, 10 år, 50 år? Miljøverndepartementet skriver i sitt brev til fylkesmannen: «Å ikke verne skogen mener vi er uheldig».

Stortinget har vedtatt at Norge skal verne 10 % av skogarealet. Foreløpig har vi kun vernet ca. 4 %. Noen private grunneiere har de siste årene tilbudt sine arealer for frivillig vern, mens andre er svært negative til vern. Det bør derfor være en selvfølge at man i størst mulig grad benytter statens grunn til vern. Alternativet er jo at myndighetene må verne mer på privat grunn for å realisere skogvernmålet, eventuelt også private eiendommer der grunneier motsetter seg vern. Men formannskapet i Kongsberg fraråder altså vern på statens grunn i Knutefjell-området. Klima- og miljødepartementet skriver i sitt brev den 31.10 til fylkesmannen: «Ved kartlegging av Statskog sine arealer med sikte på skogvern er det i Kongsberg kommune påvist store og til dels unike verneverdier, bl.a. gammel og uvanlig storvokst furuskog.»

For Naturvernforbundet i Kongsberg
Øyvind Stranna Larsen
Kirsten Myhr
Bård Engelstad


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags